výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 19, 1-15

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. 3 Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. 4 Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; 5 jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích 6 a ono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu vyrazit. 7 Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo neskryje. 8 Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. 9 Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří. 10 Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti, 11 nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší, nad med z pláství kanoucí. 12 Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. 13 Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů mě očisti! 14 Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ať nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavený. 15 Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí - skálo má, můj Vykupiteli!

Ž 19, 1-15

Verš 10
Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky. Hospodinova nařízení jsou pravá, plná spravedlnosti,
Ž 119:72 - Zákon tvých úst je pro mě vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných!
Ž 119:127 - Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to nejčistší.
Prís 8:11 - Daleko nad perly je moudrost nádherná, nic žádoucího se jí vůbec nerovná!
Ž 119:103 - Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým!

Verš 4
Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen;
Rim 10:18 - Ptám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak: "Po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších končinách jejich slova zní."

Verš 5
jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích
Kaz 1:5 - Slunce vychází a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít má.

Verš 7
Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo neskryje.
2Sam 22:31 - Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin - on je štít všech, kdo v něho doufají!
Ž 18:30 - S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu hradby překonám!

Z 19 - Témou žalmu je Božia sláva, ktorá sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení, čiže v Božom zákone.

Z 19,15 - "Vykupiteľ", hebr. go' él, ktorý ho vyslobodí zo všetkých bied tela a duše. - Žalm je podobný žalmu 119, ktorý je majstrovsky prevedenou chválou zákona.