výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 85, 1-14

1 Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. 2 Své zemi jsi, Hospodine, přízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství. 3 Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla 4 Všechen svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. 5 Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám! 6 To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? 7 Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? 8 Projev nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou! 9 Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen ať se nevracejí k svému bláznovství!" 10 Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! 11 Láska a pravda se spolu setkají, spravedlnost a pokoj se políbí. 12 Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe zamíří! 13 Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně urodí. 14 Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím!

Ž 85, 1-14

Verš 10
Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí!
Heb 7:2 - a Abraham mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první řadě vykládá jako "Král spravedlnosti", dále je to také král Sálemu, což znamená "král pokoje".

Verš 12
Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe zamíří!
Ž 67:6 - Ať tě národy, Bože, slaví, ať tě oslavují všechny národy!

Verš 6
To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád?
Ž 71:20 - Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu mě ale znovu navrátíš, zpět mě vytáhneš z nejhlubších propastí!

Z 85 - Žalmista zachytáva týmto žalmom duševné rozpoloženie tých, čo sa vrátili z babylonského zajatia do vlasti; v ich mene ďakuje za obdržané dobrodenia, prosí o splnenie prísľubu šťastia a dokonalej obnovy, lebo repatrianti s návratom do vlasti očakávajú splnenie mesiášskych proroctiev (Iz 52 n.).

Z 85,14 - Boha, Spasiteľa bude na ceste obnovy a zveľadenia svojho ľudu sprevádzať spravodlivosť a spása.