výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 111, 1-10

1 Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých. 2 Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. 3 Jeho dílo je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane! 4 Vykonal památné zázraky, milostivý a soucitný je Hospodin! 5 Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! 6 Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval. 7 Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla! 8 Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. 9 Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání, 10 úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí!

Ž 111, 1-10

Z 111 - Alfabetický žalm ako aj nasledujúci.

Z 111,5 - "Pokrm dal tým, čo sa ho boja" - narážka na mannu a prepelice (Ex 16; Nm 11; Ž 78,26 n.). Cirkev prispôsobuje tieto slová na Eucharistiu (pozri Jn 6,31-33.48-51). Ako aj mnohé iné v tomto žalme má hlbší zmysel.