výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 91, 1-16

1 Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. 2 Hospodinu řeknu: "Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" 3 Jistě tě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší. 4 Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí! 5 Nezalekneš se noční hrůzy ani střel, jež ve dne létají, 6 morové nákazy, jež tmou se plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. 7 Po tvém boku jich padne tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být. 8 Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu ničemných! 9 Když Hospodinu řekneš: "Jsi mé útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, 10 žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí. 11 Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby tě chránili, 12 na rukou aby tě nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. 13 Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš! 14 "Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal mé jméno a já ho vyvýším. 15 Bude mě volat a já mu odpovím, v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím. 16 Dlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své spasení!"

Ž 91, 1-16

Verš 3
Jistě tě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší.
Ž 124:7 - Jak ptáče unikli jsme z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhala!

Verš 4
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
Ž 57:1 - Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně.

Verš 5
Nezalekneš se noční hrůzy ani střel, jež ve dne létají,
Jób 5:19 - Vysvobodí tě ze šesti soužení, ani posedmé nestihne tě neštěstí.
Prís 3:25 - Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy.
Pie 3:8 - Ti všichni mečem vládnou, k boji vycvičeni jsou, proti jakékoli hrozbě noční každý opásán mečem svým.

Verš 11
Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby tě chránili,
Ž 34:7 - Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil!
Mt 4:6 - "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"
Lk 4:10 - Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili,

Verš 12
na rukou aby tě nosili, nohu o kámen aby sis nezranil.
Lk 4:11 - a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"

Verš 13
Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš!
Jób 5:22 - Zhoubě i hladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach.

Z 91,4 - "Štítom a pancierom", porov. pozn. k 35,2.