výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 83, 1-19

1 Zpívaný žalm Asafův. 2 Bože, nezůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se! 3 Pohleď, jak se tví nepřátelé bouří, ti, kdo tě nenávidí, hlavy zvedají. 4 Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým nejdražším: 5 Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael! 6 Jednomyslně se spolu uradili, do smlouvy proti tobě vstoupili: 7 tábor Edomců spolu s Izmaelity, Hagrité spolu s Moábci, 8 Gebal i Amon spolu s Amalekovci, Filištíni spolu s Týrskými, 9 dokonce Asyřané spolčili se s nimi - stali se posilou pro syny Lotovy!séla 10 Proveď jim to, co provedls Midiánu, Siserovi a Jabínovi u potoka Kíšonu. 11 Rozprášeni byli tenkrát u En-doru, na zemi leželi jako hnůj! 12 Jejich velmoži ať jsou jak Oreb a Zeeb, všechna jejich knížata jak Zebach a Calmuna, 13 kteří si mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" 14 Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří, ať jsou jak stéblo větrem zmítané. 15 Jako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen hory sežehne, 16 takto je stíhej svojí bouří, ať je vyděsí tvá vichřice! 17 Jejich tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodine, aby hledali. 18 Na věčné časy ať se stydí a děsí, samou hanbou ať zmírají. 19 Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší!

Ž 83, 1-19

Z 83 - Tento žalm je posledným z 12-ich žalmov, ktoré nosia meno Asafa (73 - 83).

Z 83,7 - Žalmista uvádza zoznam nepriateľov, a to podrobnejší, ako je v 2 Krn 20. Agaréni - Nomádi, pravdepodobne na východ od Amončanov a Moabčanov. Okrem Asýrčanov všetci susedili s Izraelom a okrem Asýrčanov, Filištíncov a Týrčanov boli všetky národy príbuzné Izraelu. Najzarytejšími nepriateľmi boli však Moabčania a Amončania. Žalmista vynechal už len Chamových potomkov, Egypťanov, ktorí okrem malých výnimiek boli vždy v nepriateľstve s Izraelom.

Z 83,10 - Od Madiánčanov oslobodil Izraelitov Gedeon (Sdc 7,1 n.). Druhé, nie menšie víťazstvo dožičil Pán Izraelitom za Baraka a Debory nad kráľom Jabinom z Hazoru za vojvodcu "Sisaru" (Sdc 4 a 5). "Endor" je malé mestečko na úpätí Tábora, kde neďaleko pramení potok Kišon.

Z 83,12 - "Oreb a Zeb" boli madiánski vojvodcovia (Sdc 7,25), "Zebee a Salmana" zasa madiánski králi (Sdc 8,5-21).