výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 63, 1-12

1 Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. 2 Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě. 3 Kéž bych tě ve svatyni znovu uviděl, tvou sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel! 4 Lepší než život je láska tvá, mé rty tě proto budou opěvat. 5 Budu tě chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. 6 Mou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní tě slaví ústa má! 7 Když ležím na lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě přemýšlím. 8 Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých! 9 K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty mě podpíráš svou pravicí. 10 Ti, kdo však usilují o zkázu mé duše, sami se propadnou hluboko do země. 11 Každý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! 12 Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů až zavřou se!

Ž 63, 1-12

Verš 1
Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.
1Sam 22:5 - Prorok Gád pak ale Davidovi řekl: "Nezůstávej v pevnosti, odejdi do judského kraje." David proto odešel a dorazil do cheretského lesa.
1Sam 23:14 - David pak pobýval v pouštních úkrytech na horách pouště Zif. Saul ho sice pořád hledal, ale Bůh mu ho nevydal do rukou.

Z 63 - Žalm nás upamätúva na Dávidovo položenie, keď utekal pred svojím synom Absolónom cez Júdsku púšť k Jordánu a potom do Zajordánska. Júdska púšť sa tiahne od Jeruzalema k Mŕtvemu moru. Na tejto púšti našiel Dávid záchranu už za časov Šaulovho prenasledovania a teraz uteká tadeto pred vlastným nevďačným synom (2 Sam 15,23-30).

Z 63,12 - "Všetci, ktorí prisahajú na neho", značí tých, čo uznávajú Pána za Boha, za najväčšiu autoritu (Dt 6,13).