výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 87, 1-7

1 Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin 2 brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky. 3 Jak slavné věci o tobě říkají, město Boží! séla 4 "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo mě poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každý z nich se tu narodil!" 5 O Sionu se pak prohlásí: "Ten i ten se v něm narodil. Kéž jej posílí sám Nejvyšší!" 6 Hospodin zapíše, až sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla 7 Ať proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno mé z tebe pramení!"

Ž 87, 1-7

Z 87 - Žalm je prorockou víziou mesiášskeho Siona, ktorý bude vlasťou a matkou všetkých národov a prameňom všetkých dobier.

Z 87,4 - "Rahab", doslovne ,zmätok, pýcha', tu značí Egypt (Iz 30,7; 51,9). Dvoje najväčších pohanských kráľovstiev, Egypt a Babylonia, stáročia bojovali o nadvládu nad Palestínou, nad svätým mestom, napokon sa ony musia podrobiť a uznajú Pána, Izraelovho Boha, za svojho vládcu a budú sa mu klaňať.

Z 87,6 - Žalmista uvádza Pána, ktorý píše o každom národe, že "sa tam narodil", že sa narodil na Sione, že je duchovným občanom Božieho mesta, Siona, ktorý je obrazom Cirkvi.