výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 70, 1-6

1 Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův. 2 Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc! 3 Ať jsou zahanbeni, ať se stydí ti, kdo mi usilují o život! Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím! 4 Ať jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají. 5 Ať se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo tě hledají. Ať navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. 6 Já sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! Má pomoc, má záchrana jsi ty, Hospodine, prosím nemeškej!

Ž 70, 1-6

Verš 1
Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův.
Ž 40:13 - Obklopily mě pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny mě dostihly, že přes ně nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem!

Verš 2
Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc!
Ž 35:4 - Ať jsou zahanbeni, ať se stydí ti, kdo mě chtějí o život připravit! Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit!
Ž 35:26 - Ať jsou zahanbeni a stydí se všichni, kdo se radují z mého neštěstí! Studem a hanbou ať jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají!
Ž 71:13 - Ať jsou zahanbeni, ať už zmizí ti, kdo proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou ať jsou přikryti ti, kdo usilují o mé neštěstí!

Z 70 - Žalm je s malými obmenami čiastkou žalmu 40 (39), jeho 14-18. veršom.