výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 32, 1-11

1 Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty. 2 Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti! 3 Dokud jsem mlčel, mé kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. 4 Tvá ruka tížila mě ve dne v noci, z mé mízy stal se letní suchopár. séla 5 Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla 6 Ať k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas tě naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. 7 Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla 8 Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: 9 "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než tě poslechnou." 10 Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska obklopí. 11 Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní!

Ž 32, 1-11

Verš 1
Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty.
Rim 4:6 - Vždyť i David blahoslaví člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost bez skutků:

Verš 9
"Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než tě poslechnou."
Prís 26:3 - Na koně je bič, na osla uzda, na hřbety tupců ale hůl.
Jak 3:3 - Když dáme koním do huby udidlo, abychom je zkrotili, můžeme pak ovládat celé jejich tělo.

Verš 5
Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla
Prís 28:13 - Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde milosti.
1Jn 1:9 - Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.

Verš 7
Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! séla
Ž 27:5 - Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne.
Ž 31:20 - Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo tě ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv!

Z 32 - Toto je druhý kajúci žalm.

Z 32,3 - Žalmista opisuje svoju blaženosť po odpustení hriechu; lebo zakúsil, ako mu bolo, keď zamlčoval svoj hriech.