výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 141, 1-10

1 Žalm Davidův. Volám tě, Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když volám tě! 2 Kéž je má modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou mé ruce zvednuté! 3 K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. 4 Nenech mé srdce ke zlu zamířit, ať se neúčastním skutků ničemných s lidmi, kteří jsou zločinci - ať ani neokusím jejich lahůdky! 5 Ať mě spravedlivý třeba i bije, jen ať jsem napomínán přítelem, ať mi však hlavu nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím se! 6 Až jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají. 7 Jako když oráč rozčísne brázdu v zemi, poletí jejich kosti do chřtánu podsvětí! 8 Já k tobě, Hospodine, Pane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech mě zahynout! 9 Chraň mě před pastí, kterou mi nastražili, před léčkami těch zločinců! 10 Ničemové ať padnou do svých vlastních sítí - já zatím uniknu!

Ž 141, 1-10

Verš 2
Kéž je má modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou mé ruce zvednuté!
Ex 29:30 - Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyni.
Zjv 5:8 - a jakmile ji vzal, ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců padlo před Beránkem na kolena. Každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých
Zjv 8:3 - Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem,

Verš 7
Jako když oráč rozčísne brázdu v zemi, poletí jejich kosti do chřtánu podsvětí!
Ez 37:1 - Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým Duchem odvedl pryč a postavil mě doprostřed údolí plného kostí.
Ez 37:11 - "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.'

Z 141,2 - Okrem celostnej zápalnej obety obetovali aj voňavý kadidlový zápal (Lv 2,1; Ex 30,7-8) na kadidlovom alebo aj zlatom oltári, ktorý stál pred vchodom do svätyne (Ex 30,1; 40,5; 30,6. 34-37). "Pozdvihnutie rúk" je paralelizmus k "modlitbe". Židia sa modlievali s roztiahnutými rukami.

Z 141,6 - Doslovne: "Vedľa skaly boli spustené ich kniežatá"; tieto slová narážajú na nebezpečenstvo, v ktorom sa nachodil Šaul, keď prenasledoval Dávida v jaskynnom teréne v okolí Engadi (1 Sam 24,1-16 alebo 26,8-20). Text je však porušený, preto nie je ani jeden výklad istý.