výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 23, 1-6

1 Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. 2 Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, 3 mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. 4 I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší. 5 Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. 6 Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas.

Ž 23, 1-6

Verš 1
Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází.
Iz 40:11 - Jako pastýř bude své stádo pást, shromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách, zvolna povede březí ovečky.
Jer 23:4 - Ustanovím nad nimi pastýře, kteří o ně budou pečovat, takže už se nebudou bát a strachovat a nebude už chybět ani jediná, praví Hospodin.
Ez 34:23 - Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást - svého služebníka Davida. On bude jejich pastýřem a bude se o ně starat.
Jn 10:11 - Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život.
1Pt 2:25 - Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.
Zjv 7:17 - neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí."

Verš 4
I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl mě konejší.
Ž 3:5 - K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla
Ž 118:6 - Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!

Z 23,5 - Podľa zvyku orientálnej pohostinnosti (92,11; 133,2; Kaz 9,8; Am 6,6; Lk 7,46). V Novom zákone obrazy ustupujú skutočnosti, veď "prestretý stôl" nemôže byť nič iné ako sviatosť Eucharistie, v ktorej veriaca duša nájde osvieženie, silu a istotu pred nepriateľom na ďalšej ceste; "olej" je obrazom siedmich darov Ducha Svätého, ktorými je každý kresťan označený za Kristovho bojovníka.