výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 105, 1-45

1 Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! 2 Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! 3 Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají! 4 Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. 5 Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. 6 Vy, símě Abrahama, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba. 7 On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! 8 Na svoji smlouvu pamatuje věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, 9 na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. 10 Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: 11 "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" 12 Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců. 13 Z národu do národu když bloudili, od jednoho k jinému království, 14 nikoho nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: 15 "Mé pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" 16 Když potom přivolal na zem hlad a odřízl je od chleba, 17 poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. 18 Nohy měl sevřené v okovech, hrdlo uvězněné v železech. 19 Když se pak splnila jeho předpověď, když jej protříbila Hospodinova řeč, 20 král ho pak nechal propustit z okovů, vládce národů dal mu svobodu. 21 Správcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím! 22 Jeho dvořanům poroučel podle libosti, jeho poradce vedl k moudrosti. 23 Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově. 24 Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich protivníci unesli! 25 Nechal je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lsti. 26 Poslal k nim svého služebníka Mojžíše se svým vyvoleným, Áronem. 27 Ti jim předváděli jeho znamení, v Chamově zemi konali zázraky! 28 Poslal tmu a přišlo zatmění, jeho příkazům se totiž vzepřeli. 29 Jejich vody ve krev obrátil, zahubil všechny ryby v nich. 30 Jejich země se hemžila žabami - byly i v královských ložnicích! 31 Na jeho rozkaz mouchy přilétly, po celé říši byli komáři. 32 Místo deště je zasypal kroupami, nad jejich zemí se blesky míhaly. 33 Potloukl jejich révu i jejich fíkoví, po celé jejich říši stromy roztříštil! 34 Na jeho rozkaz přilétly kobylky, nemožné bylo spočítat housenky! 35 Sežraly jim v zemi všechny rostliny, pohltily vše, co půda urodí. 36 Všechno prvorozené pak v té zemi bil, všechen výkvět mládí jim zahubil. 37 Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v žádném z jeho kmenů nikdo neumdlel! 38 Z jejich odchodu měli radost v Egyptě, strach z Izraele totiž svíral je! 39 Rozestřel oblak, aby jim dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. 40 Na jejich žádost dal jim křepelky, sytil je svým chlebem nebeským. 41 Otevřel skálu, vody vytryskly, proudem se valily po poušti! 42 Pamatoval na to, co svatě zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. 43 Svůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené s jásáním! 44 Potom jim daroval země pohanů, dědičně získali úsilí národů, 45 aby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho zákony. Haleluja!

Ž 105, 1-45

Verš 3
Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají!
Ž 34:2 - Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky!

Verš 38
Z jejich odchodu měli radost v Egyptě, strach z Izraele totiž svíral je!
Ex 12:33 - Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!"

Verš 10
Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael:
1Krn 16:17 - Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael:
Gn 28:13 - Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni.
Gn 35:11 - Bůh mu řekl: "Já jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder.

Verš 11
"Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!"
Gn 13:15 - Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni až navěky.
Gn 15:18 - V ten den Hospodin vstoupil s Abramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky až po tu velikou řeku, řeku Eufrat:

Verš 12
Přitom jich tenkrát bylo jen trochu, byli jenom hrstkou cizinců.
1Krn 16:19 - Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců.

Verš 45
aby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho zákony. Haleluja!
Ex 19:4 - ‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě.
Dt 4:1 - Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců, a obsadili ji.
Dt 4:40 - Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh.
Dt 6:21 - odpovíš mu: "V Egyptě jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl.

Verš 14
nikoho nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval:
Gn 35:5 - Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni.

Verš 17
poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka.
Gn 37:28 - Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta.
Gn 37:36 - Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi, veliteli stráže.
Gn 45:5 - Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, aby vám zachránil život.

Verš 21
Správcem svého paláce jej učinil - vládl nade vším jeho bohatstvím!
Gn 41:40 - Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem."

Verš 43
Svůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené s jásáním!
Ex 14:8 - Hospodin posílil odhodlání egyptského krále faraona, aby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít.
Nm 33:3 - Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu.

Verš 24
Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich protivníci unesli!
Ex 1:7 - Synové Izraele však byli plodní a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se jimi naplnila země.
Ex 1:9 - Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný!

Verš 25
Nechal je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lsti.
Ex 1:9 - Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný!
Ex 1:12 - Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal. Egypťany jímala z Izraelitů hrůza,

Verš 26
Poslal k nim svého služebníka Mojžíše se svým vyvoleným, Áronem.
Ex 3:10 - Nyní tedy pojď, pošlu tě k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!"
Ex 4:12 - Nuže, pojď. Já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat."

Verš 27
Ti jim předváděli jeho znamení, v Chamově zemi konali zázraky!
Ex 7:9 - "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se nějakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se v hada.'"

Verš 42
Pamatoval na to, co svatě zaslíbil svému služebníku Abrahamovi.
Gn 15:14 - Já však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak odtud potom vyjdou s velikým jměním.

Z 105 - Témou žalmu sú slová 11. verša: "Tebe dám kanaánsku krajinu ako váš podiel dedičný." Žalmista ďakuje za vernosť a splnenie tohto prísľubu ako aj za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal svojmu ľudu pred zaujatím tejto krajiny.

Z 105,6 - Izraeliti sa volajú: "potomci Abraháma - synovia Jakuba".

Z 105,15 - "Mojich pomazaných… mojim prorokom" - myslí tu patriarchov, ktorí boli zvláštnym spôsobom zasvätení Bohu a dostali od neho zjavenie (porov. Gn 12,11-20; 20,1-18; 26,7-11).

Z 105,19 - "No potom došlo na jeho slová" (Gn 41,12-14).

Z 105,23 - "Jakub sa stal hosťom v Chámovej krajine", totižto v Egypte (Gn 10,6). Jakubovi potomci nikdy nesplynuli s Egypťanmi.

Z 105,28-38 - Egyptský kráľ sa dlho spriečal vôli Jahveho, nechcel prepustiť Izraelitov zo svojej krajiny. Boh potom zosiela desať rán. Žalmista z nich uvádza niekoľko.

Z 105,39 - Viedol ich viditeľným stĺpom ohňa za noci a oblačným stĺpom cez deň. Na púšti rozostrel "oblak, aby ich tak chránil" pred úpalom slnka (Ex 13,21; 14,19; 40,36 atď.). Reptajúcich netresce, kŕmi ich prepelicami (Ex 16,13; Nm 11,31 n.), dáva im "mannu", chlieb z neba (Ex 16,4; vysvetlenie pozri pri žalme 78,25).

Z 105,44 - Palestínu v tie časy obývali mnohé národy. Izraeliti sa zmocnili kanaánskych miest a dedín, polí a záhrad, viníc a olivových hájov, dobytka a všetkého majetku.