výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 5, 1-13

1 Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm Davidův. 2 Vyslyš má slova, Hospodine, všimni si mého úpění! 3 Vnímej mé volání, můj Králi a Bože - k tobě se modlím! 4 Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím. 5 Ty přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. 6 Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny zlosyny. 7 Vniveč obracíš všechny lháře - vrahy a podvodníky si Hospodin oškliví! 8 Já ale díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné úctě před tebou ve tvém svatém chrámě. 9 Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej! 10 Vždyť v jejich ústech není upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby, zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. 11 Odsuď je, Bože, na svoje plány ať doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vin - vždyť proti tobě povstali! 12 Doufající v tebe však budou šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, ať se před tebou mohou veselit! 13 Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ jako pancířem.

Ž 5, 1-13

Verš 9
Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej!
Ž 34:16 - Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.
Ž 94:20 - Spojí se s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápení?
Rim 3:13 - "Zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich jazyky. Hadí jed skrývají pod svými rty,

Z 5,4 - "Za rána" - v čase Božej priazne.

Z 5,11 - Podobné výzvy, aby sa Boh odplatil svojim nepriateľom a nepriateľom veriacich, sú v žalmoch časté. V čase, keď panovala starozákonná predstava o odplate výlučne za tohto života, vyjadruje sa v týchto žalmoch túžba po spravodlivosti. Ale bezprostredná skúsenosť a ďalšie zjavenie túto predstavu očisťujú (pozri Knihu Jób), kým Nový zákon nevyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom (Mt 5,43-48). Aby sa však vyhlo nesprávnemu chápaniu týchto žalmov, Cirkev ich vynechala zo svojej liturgickej modlitby.