výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 68, 1-36

1 Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův. 2 Povstane Bůh, jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej nenávidí, před ním utečou! 3 Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněm, ničemové zhynou před Bohem! 4 Jásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou a tančit radostí! 5 Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte - Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! 6 Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. 7 Osamělým dává Bůh rodinu, vězně vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu. 8 Když vytáhls, Bože, před svým lidem, pustinou když ses ubíral, séla 9 zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji, před Bohem, ano, před Bohem, Bohem Izraele! 10 Vydatným deštěm, Bože, skrápěl jsi, osvěžoval jsi své zemdlené dědictví. 11 V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé podělil! 12 Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval: 13 "Králové s vojsky prchají, prchají, hospodyně si kořist rozdělí!" 14 I když vás k zemi skláněla břemena, křídla mé holubice jsou stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou ze zlata! 15 Všemohoucí tenkrát krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! 16 Ó hory veliké, hory bášanské, hory skalnaté, hory bášanské! 17 Proč závistivě hledíte, hory skalnaté, na horu, již Bůh zvolil za svůj příbytek? Hospodin na ní věčně zůstane! 18 Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně! 19 Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! 20 Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůh, náš Spasitel! séla 21 Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! 22 Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu! 23 Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské hlubiny přivedu je nazpátek, 24 aby sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali jazykem!" 25 Spatřili tvůj slavný průvod, Bože, průvod mého Boha a Krále do svatyně. 26 Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebníci, mezi nimi panny v rytmu tamburín. 27 Velebte Boha ve svých shromážděních, velebte Hospodina, Izraelovi potomci! 28 Maličký Benjamín v čele si vykračuje, vůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a Neftalí! 29 Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, 30 ze svého chrámu nad Jeruzalémem - ať ti tam králové dary snášejí! 31 Odežeň šelmu, jež v rákosí se skrývá, to stádo buvolů, býčí národy. Rozdupej dychtící po kusu stříbra, rozežeň národy chtivé po boji! 32 Vznešení vyslanci ať přijdou z Egypta, Habeš ať přispěchá Bohu se vzdát! 33 Zpívejte Bohu, království země, našemu Pánu žalmy zpívejte, séla 34 onomu Jezdci na dávných nebesích - slyšte, už burácí hlasem mohutným! 35 Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do oblak! 36 Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh ať je požehnán!

Ž 68, 1-36

Verš 1
Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův.
Nm 10:35 - Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, ať se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo tě nenávidí, ať utečou před tebou!"

Verš 8
Když vytáhls, Bože, před svým lidem, pustinou když ses ubíral, séla
Ex 19:1 - Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj.

Verš 16
Ó hory veliké, hory bášanské, hory skalnaté, hory bášanské!
Ž 87:1 - Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin
Ž 132:13 - Hospodin si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek:

Verš 18
Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a tisíce - Pán ze Sinaje vchází do své svatyně!
Ef 4:8 - Písmo přece říká: "Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil."

Verš 22
Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu!
Nm 21:33 - Potom se obrátili a vydali se vzhůru směrem k Bášanu. Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei.
Ex 14:29 - Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici.

Verš 29
Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív,
1Kr 10:10 - Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. Už nikdy se pak nedovezlo tolik vonných balzámů, jako dala králi Šalomounovi královna ze Sáby.
1Kr 10:24 - Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh.
2Krn 32:23 - Mnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty judskému králi Ezechiášovi, protože po tom všem stoupl v očích všech národů.
Ž 72:10 - Ať mu králové z ostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby ať mu dary přinesou.
Ž 76:11 - Slavit tě musí i lidský hněv a zbytkem hněvu se opášeš.

Z 68 - Tento žalm je jeden z najkrajších, ale aj najťažších. Keďže ústrednou myšlienkou žalmu je oslava Jahveho - Seba'oth, Pána zástupov, ktorý doteraz dožičil mnohé víťazstvá Izraelu a ktorý prichádza na Sion, aby tam sídlil a aby odtiaľ riadil osudy Izraela a všetkých národov, je pravdepodobné, že žalm vznikol v časoch, keď Dávid dal preniesť archu zmluvy do nového príbytku na Sion (2 Sam 6,1; "Zorell", 112).

Z 68,8 - "Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu" v ohňovom a oblačnom stĺpe (Ex 13,21 n.; Nm 14,14).

Z 68,14 - Verš 14. je najťažší z celého žalmu. Zdá sa však, že je tu narážka na kmene Izraela, ktoré sa nezúčastnili na boji - "spali" - venovali sa paseniu oviec (Sdc 5,15 n.), zatiaľ čo Izrael, "holubica", bojoval. Jeho zbrane, "striebro", sa leskli na slnku, "zlato" by bola korisť.

Z 68,15 - "Selmon" je vrch v pohorí "Hauranu", juhovýchodne od Damasku; Ptolemaius (Geografia 5, 15, 8) ho uvádza pod menom Asalmonon.

Z 68,31 - "Zažeň obludu, čo sa skrýva v tŕstí" - krokodíl skrytý v šachorine Nílu bol odznak Egypta (Iz 19,6; Ez 29,3.4). "Čriedu býkov s teľcami národov" - húf vladárov, vodcov, a národy, ktoré idú za nimi (ako teľce).