výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 69, 1-37

1 Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. 2 Bože, pomoz mi, voda až po krk sahá mi! 3 Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem mě vodní hlubina - ta záplava mě přemáhá! 4 Křikem jsem vyčerpán, hrdlo mě pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak! 5 Těch, kdo mě bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří mě chtějí zničit, obviňují mě falešně - to, co jsem neukradl, musím navracet! 6 Ty, Bože, znáš moje bláznovství, mé viny před tebou se nikam neskryjí. 7 Ať se kvůli mně, Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebe, Pane zástupů, doufají. Ať kvůli mně nejsou zahanbeni ti, kteří tě, Bože Izraele, hledají! 8 Kvůli tobě přece snáším ponížení, to kvůli tobě mi hanba halí tvář. 9 Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem cizincem. 10 Horlivost tvého domu mě totiž stravuje, padají na mě urážky tobě určené! 11 V slzách když jsem se trápil postem, měli pro mě jen posměšky. 12 Místo šatů když oblékal jsem pytel, skládali o mně říkanky. 13 Pomlouvali mě, kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali! 14 Já se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce, zachraň mě ve své věrnosti! 15 Z bahna mě vytáhni, nenech mě utonout, před těmi, kdo mě nenávidí, dej mi uniknout jako před vodní hlubinou! 16 Ať mě nepřemůže vodní záplava, ať mě nepohltí její hlubina, kdyby se nade mnou propast zavřela! 17 Vyslyš mě, Hospodine, pro dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu na mě pohlédni. 18 Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko - pospěš, vyslyš mě! 19 Přibliž se ke mně, vyprosti mě, vykup mě z moci nepřátel! 20 Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch urážkách a posměšcích - všechny mé nepřátele máš přece na očích! 21 Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečně, hledal jsem utěšitele, ale nenašel. 22 K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem! 23 Jejich stůl ať se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou. 24 Ať se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra sehni navždycky! 25 Vylij na ně své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti ať je zachvátí. 26 Jejich příbytek ať zůstane pustý, v jejich stanech ať nikdo nebydlí! 27 Koho jsi sám ztrestal, toho pronásledují, baví se o bolesti tebou zraněných. 28 Jejich viny jim proto všechny sečti, do tvé spravedlnosti ať nevstoupí. 29 Z knihy života ať jsou vymazáni, mezi spravedlivé ať nejsou počteni! 30 Já sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, dá mi bezpečí! 31 Boží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností. 32 Ta oběť Hospodina potěší víc než býk, více než dobytek s rohy a kopyty! 33 Ponížení se rozveselí, až to uvidí - vám, kdo hledáte Boha, ať srdce ožijí! 34 Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým lidem v zajetí. 35 Nebesa i země ať jej oslavují, též moře i všechna havěť v nich! 36 Bůh totiž Sionu daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví. 37 Potomci jeho služebníků tu zemi obdrží a zůstanou v ní, kdo jeho jméno milují!

Ž 69, 1-37

Verš 9
Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem cizincem.
Jn 2:17 - (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: "Horlivost pro tvůj dům mě pohltí.")
Rim 15:3 - Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebe; naopak, je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe, na mě dopadly."

Verš 25
Vylij na ně své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti ať je zachvátí.
Sk 1:20 - "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek ať zůstane pustý a ať v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření ať přijme jiný.'

Verš 21
Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečně, hledal jsem utěšitele, ale nenašel.
Mt 27:34 - dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí. Jakmile to okusil, nechtěl to pít.
Mt 27:48 - Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na prut a dával mu napít.
Mk 15:23 - Podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl.
Jn 19:28 - Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo Písmo: "Žízním!"

Verš 22
K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem!
Rim 11:9 - A David říká: "Jejich stůl ať se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou.

Verš 23
Jejich stůl ať se jim stane léčkou, jejich pastí a odplatou.
Iz 6:9 - Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte, hleďte a dívejte se, ale nevězte!'
Iz 29:10 - Hospodin na vás vylil ducha mrákoty, zavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše vidoucí.
Iz 44:18 - Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidí, ničemu nerozumí v srdcích svých.
Rim 11:10 - Ať se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, a jejich záda sehni navždycky."

Z 69 - Ako svedčí nadpis, žalm je od Dávida, čo potvrdzuje aj sv. Pavol (Rim 11,9) a sv. Lukáš (Sk 1,16.20). Mesiášsku povahu žalmu potvrdzujú novozákonné citácie.

Z 69,5 - "Musel som vrátiť, čo som neulúpil" - azda príslovie na potvrdenie vlastnej neviny. Takto mohol hovoriť Mesiáš, ktorý naozaj trpel nevinne.

Z 69,12 - Trpiteľ si obliekol "vrecovinu", jednoduchý oblek z kozej srsti. Izraeliti ho nosievali na znak smútku a pokánia (Ž 30,12; 35,13; porov. Jn 3,5.6.8).

Z 69,22 - "Žlč - ró'š" v hebrejčine označuje aj rastlinu, ktorej šťava je horká a jedovatá (Mt 27,34; Mk 15,23).

Z 69,23-28 - V týchto veršoch žalmista žiada podľa práva odvety (lex talionis), ktoré v SZ platilo za všeobecnú normu (Ex 21,12.23-25; Lv 24,17-21), tresty, ktoré uvalili na seba svojím prečinom. Lež Nový zákon nahrádza tento spravodlivý zákon zákonom lásky. Ježiš sa na kríži modlil za všetkých, aj za svojich nepriateľov a vrahov.