výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 95, 1-11

1 Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany! 2 Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit! 3 Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. 4 V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy. 5 Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily! 6 Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! 7 On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit, 8 nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti, 9 když mě pokoušeli vaši otcové. Zkusili mě a viděli, co umím, 10 to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, až jsem si řekl: "Ten lid má pobloudilé srdce, mé cesty vůbec neznají!" 11 Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!"

Ž 95, 1-11

Verš 8
nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti,
Ex 17:7 - To místo pak pojmenoval Massa a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?"
Nm 20:1 - Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována.
Nm 20:3 - a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!"
Nm 20:13 - To je ta Mej-meriba, Voda sváru, kde se synové Izraele svářili s Hospodinem a Hospodin jim prokázal svou svatost.
Dt 6:16 - Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse.

Verš 9
když mě pokoušeli vaši otcové. Zkusili mě a viděli, co umím,
Heb 3:9 - Vaši otcové mě dráždili a pokoušeli - co umím, viděli po čtyřicet let!

Verš 10
to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, až jsem si řekl: "Ten lid má pobloudilé srdce, mé cesty vůbec neznají!"
Heb 3:17 - Kdo jej roztrpčoval po celých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na poušti?

Verš 4
V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy.
Jób 26:6 - Před ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním říše záhuby.

Verš 7
On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit,
Ž 100:3 - Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině!
Heb 3:7 - Proto, jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit,

Z 95 - Žalm sa rozdeľuje na dve čiastky: I (1-5) žalmista vyzýva ľud k oslave Boha, lebo on je Kráľom celej zeme, ktorú stvoril; II (6-11) opäť povoláva chváliť Pána, lebo je pastierom izraelského ľudu, ktorého majú všetci uznať a poslúchať, ak nechcú byť potrestaní a odvrhnutí ako otcovia na púšti.

Z 95,9 - "Meríba" významovo značí miesto "sporu, hádky" (Ex 17,1-7). "Massa" označuje miesto "pokúšania" (Nm 20,2.3).