výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 3, 1-9

1 Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem. 2 Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně! 3 Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla 4 Ty však, Hospodine, jsi okolo mě štít, ty, Slávo má, mou hlavu povznášíš. 5 K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla 6 Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám mě podpírá! 7 Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když mě svírají ze všech stran. 8 Povstaň, Hospodine! Zachraň mě, Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů! 9 Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla

Ž 3, 1-9

Verš 8
Povstaň, Hospodine! Zachraň mě, Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů!
Prís 21:31 - Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství.
Iz 43:11 - Já, já sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne.
Jer 3:23 - Ano, ten povyk na výšinách i horách je pouhý klam. Ano, v Hospodinu, našem Bohu, je pro Izrael záchrana!
Oz 13:4 - Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než já!
Zjv 7:10 - a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!"
Zjv 19:1 - Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu Bohu!

Verš 1
Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem.
2Sam 15:1 - Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním běhali.
2Sam 16:1 - Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína.
2Sam 17:1 - Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím, ať vyberu dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vypravím pronásledovat Davida.
2Sam 18:1 - David pak sečetl své vojsko a ustanovil velitele tisíců a velitele stovek.

Verš 5
K Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla
Ž 4:8 - Mé srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti.

Verš 6
Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám mě podpírá!
Ž 27:3 - I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat.

Z 3,6 - Cirkevní Otcovia vzťahujú tento verš na smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.