výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 125, 1-5

1 Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky! 2 Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky! 3 Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby spravedliví ruce nevztáhli k páchání špatnosti. 4 K dobrým se, Hospodine, dobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné. 5 Ty, kdo se obracejí k cestám klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj Izraeli!

Ž 125, 1-5

Z 125 - Žalm je výzvou k ľudu, aby dúfal v Pána aj uprostred ťažkých skúšok, ktoré doliehajú na vyvolený národ.

Z 125,1 - O vrchu Sion Boh často sľubuje, že sa nepohne (Iz 2,2; Mich 4,1; Ž 68,17).

Z 125,2 - Jeruzalem, ako je známe, bol postavený na vrchu a zovšadiaľ, okrem severu, mal skvelú hradbu vrchov.

Z 125,5 - Mnohí z Izraelitov odpadli, dali sa zastrašiť. Pán ich zahubí s tými, čo nevedia rozlišovať dobro od zla.