výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 27, 1-14

1 Žalm Davidův. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? 2 Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhltali, moji nepřátelé a mí protivníci sami vrávorají a padají. 3 I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. 4 Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. 5 Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne. 6 Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátele ze všech stran; v jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát! 7 Slyš mě, Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě. 8 O tobě přemítá mé srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy hledám, Hospodine, 9 neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej mě a neopouštěj, Bože mé záchrany! 10 Můj otec i matka mě sice opustili, Hospodin mě ale k sobě přivine. 11 Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď mě stezkou srovnanou! 12 Nevydej mě prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a krutě obviňují mě! 13 Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin! 14 Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!

Ž 27, 1-14

Verš 1
Žalm Davidův. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?
Iz 10:17 - Světlo Izraele se stane ohněm, jejich Svatý bude plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí.
Iz 60:19 - Slunce už ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě!
Mi 7:8 - Nejásej, nepříteli, nade mnou - i když jsem padl, povstanu! I když teď sedím vprostřed tmy, mým světlem je Hospodin.
Lk 1:79 - aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje."
Jn 1:4 - V něm byl život a ten život byl světlem lidí.
Jn 8:12 - Ježíš k nim pak znovu promluvil: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života."
Zjv 21:23 - To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek.
Ž 118:6 - Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!

Verš 11
Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď mě stezkou srovnanou!
Ž 25:4 - Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě.
Ž 86:11 - Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. Mé srdce ať se soustředí, abych tvé jméno ctil!
Ž 119:1 - Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!

Verš 14
Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!
Iz 25:9 - V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufali; jásejme a radujme se z jeho záchrany!"
Iz 33:2 - Smiluj se nad námi, Hospodine - v tebe doufáme! Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou.
Hab 2:3 - To vidění ukazuje k době určené, svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se.

Z 27,7 - V LXX a Vg namiesto "zaplesalo moje srdce" je takáto lekcia "a moje telo zasa rozkvitlo".

Z 27,8 - "Hľadať Pánovu tvár" - hľadať jeho priazeň a lásku.

Z 27,13 - "Krajina žijúcich" je tento svet, ako "krajina mŕtvych, šeól", je označením života po smrti.