výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 137, 1-9

1 Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali na Sion. 2 V té zemi jsme odložili citery a zavěsili je na vrby. 3 Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám zpívali některou z písní sionských?!" 4 Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci? 5 Pokud zapomenu, Jeruzaléme, na tebe, pak ať mi uschne pravice! 6 Ať mi i k patru jazyk přiroste, pokud přestanu myslet na tebe, pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade všechny mé rozkoše! 7 Hospodine, jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzalémě v onen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to město v základech!" 8 Ó dcero Babylonská, budeš zničena! Blaze tomu, kdo ti odplatí za všechna naše příkoří! 9 Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí!

Ž 137, 1-9

Verš 8
Ó dcero Babylonská, budeš zničena! Blaze tomu, kdo ti odplatí za všechna naše příkoří!
Jer 50:15 - Spusťte pokřik ze všech stran: Už se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova pomsta. Pomstěte se na něm! Proveďte mu to, co sám prováděl!
Jer 50:29 - Svolejte na Babylon střelce, všechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor kolem něj, ať nemá úniku! Odplaťte mu jeho skutky, proveďte mu vše, co sám prováděl! Vždyť se k Hospodinu choval drze, ke Svatému Izraele!
Zjv 18:6 - Odplaťte jí tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků jí dejte dvojnásob; do kalichu, jenž namíchala, jí namíchejte dvojnásob!

Verš 3
Naši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám zpívali některou z písní sionských?!"
Ž 79:1 - Žalm Asafův. Pohané vtrhli, Bože, do tvého dědictví, poskvrnili chrám tvé svatosti, Jeruzalém obrátili v sutiny!

Verš 7
Hospodine, jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzalémě v onen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to město v základech!"
Jer 49:7 - Toto praví Hospodin zástupů o Edomu: "Copak už není moudrost v Temanu? Přišli rozvážní o rozum? Je jejich moudrost k ničemu?
Ez 25:12 - "Tak praví Panovník Hospodin: Protože se Edom tolik mstil domu Judy a velice se tou pomstou provinil,

Z 137 - Pretože sa v žalme hovorí o babylonskom zajatí ako o minulosti, a z druhej strany sa veľmi živo opisuje postavenie deportovaných, autori sú zajedno v domnienke, že vznikol v prvých rokoch po návrate z babylonského zajatia.

Z 137,1 - Izraeliti bývali niekde pri kanáloch, ktoré spájali Eufrat a Tigris. Aj prorok Ezechiel mal svoje videnie pri rieke Chobar, čo bol pravdepodobne tiež kanál niektorej z dvoch spomenutých riek (Ez 1,1).

Z 137,5-6 - Spievať radostné piesne v cudzej krajine značilo by toľko, ako zabudnúť na svoju vlasť, na Jeruzalem.

Z 137,7-9 - Jeruzalem nebol všetkým odvlečeným len vlasťou, hlavným mestom krajiny, znamenal pre nich čosi viac. Jeruzalem bol aj Pánovým sídlom, bolo to sväté mesto, Božie mesto.

Z 137,7 - Keď Chaldejci dobyli Jeruzalem (587), Edomčania im pomáhali plieniť a vraždiť jeho obyvateľov (Ez 35,10.12.15; Abd 1,10-16; Jer 49,7-22).

Z 137,8-9 - Babylon volá "Babylonskou dcérou", pomenovanie bežné v SZ (Iz 47,1). O vraždení nevinných detí po dobytých mestách často čítame vo Svätom písme (2 Kr 8,12; Oz 10; Nah 3,10). Tieto ukrutnosti pre babylonských obyvateľov predpovedal Izaiáš 13,16-18; 14,21; Jeremiáš 25,12.