výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 144, 1-15

1 Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála má! On učí mé ruce bojovat, mé prsty chystá na zápas. 2 On je má láska, můj pevný hrad, mé útočiště, má záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i národy mi poddává. 3 Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? 4 Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. 5 Sestup, Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor, ať dýmají! 6 Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své šípy, abys je rozdrtil! 7 Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod mě vyprosti, z ruky cizáků mě vytrhni! 8 Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! 9 Novou píseň ti pak, Bože, zazpívám, na desetistrunné loutně zahraju ti žalm. 10 Ty umíš vítězství králům darovat, vyprostíš svého služebníka Davida! Od krutého meče 11 mě vyprosti, z ruky cizáků mě vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! 12 Naši synové ať jsou ve svém mládí jak sazenice zdárně rostoucí; naše dcery ať jsou jako sloupy stavbu paláce zdobící. 13 Naše spižírny ať plné jsou, ať oplývají veškerou potravou; naše ovce ať rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastviny. 14 Náš dobytek ať je obtěžkaný, ať nejsou vpády ani vyhnanství, ať není nářek v našich ulicích. 15 Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin!

Ž 144, 1-15

Verš 1
Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála má! On učí mé ruce bojovat, mé prsty chystá na zápas.
2Sam 22:35 - Mé paže učí, jak obstát v boji, mé ruce napínají i luk bronzový.
Ž 18:34 - Mým nohám udílí hbitost laní, staví mě na mé výšiny.

Verš 2
On je má láska, můj pevný hrad, mé útočiště, má záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i národy mi poddává.
2Sam 22:48 - Bůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy.
Ž 18:47 - Živ buď Hospodin, má skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, má záchrana!

Verš 3
Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš?
Jób 7:17 - Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci?
Ž 8:4 - Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil -
Ž 31:7 - Nesnesu ctitele marných nicotností, mou nadějí je Hospodin.
Heb 2:6 - Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá?

Verš 4
Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín.
Ž 39:5 - Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, ať poznám, jak pomíjím!
Ž 62:9 - V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla
Jób 8:9 - My jsme jen včerejší, nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stín.
Jób 14:2 - Jako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne, nezastaví se.
Ž 102:11 - To všechno pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi mě, abys mě odmrštil!

Verš 5
Sestup, Hospodine, své nebe rozetni, dotkni se hor, ať dýmají!
Ž 18:9 - Dým se valil z jeho chřípí, stravující oheň z jeho úst, plamenné blesky z něj vyšlehly.
Ž 18:7 - Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel mé volání, až k jeho uším dolehl můj křik.
Ž 104:32 - Pod jeho pohledem země třese se, hory dýmají pod jeho dotykem!

Verš 6
Zasáhni bleskem, nepřátele rozptyl, vyšli své šípy, abys je rozdrtil!
2Sam 22:8 - Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly.
Ž 18:14 - Hospodin v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího zněl: krupobití a blesky plamenné!
1Sam 7:10 - Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se už chystali k útoku na Izrael. Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže propadli zmatku a byli před Izraelem poraženi.

Z 144 - Prvá časť žalmu (1-11) je poskladaná z iných žalmov, najmä z 8, 18, 33, 104.

Z 144,1-2 - Kráľ Dávid je pred bojom. Vie však, že ak Pán nebude pomáhať a ak on nezlomí nepriateľa, všetko úsilie by bolo daromné.

Z 144,5-6 - Dúfa, že Pán mimoriadnym spôsobom zasiahne na ochranu svojho ľudu. Má sa to stať za pomoci búrky, v ktorej Pán prejavoval svoju moc a hrôzu.

Z 144,7 - Prívaly, veľké vody sú vo Svätom písme symbolom veľkého nebezpečenstva (Ž 18,17).

Z 144,8 - "Krivoprísažná pravica", pars pro toto, označuje tých, čo falošne a skrivodlivo prisahali. Pri prísahe zdvíhali pravú ruku (Ž 137,5).

Z 144,12-15 - Žalmista prosí o požehnanie, pokoj a blahobyt pre svoj národ.