výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 132, 1-18

1 Poutní píseň. Pamatuj, Hospodine, na Davida i na všechno, co podstoupil - 2 na to, co Hospodinu přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib: 3 "Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, 4 svým očím nedovolím usnout, svým víčkům nedám poklesnout, 5 dokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek Jákobovu Mocnému." 6 O jeho Truhle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme ji v kraji Jearim. 7 K jeho příbytku pojďme již, klaňme se u jeho podnoží! 8 "Povstaň, Hospodine, ke svému spočinutí, společně s Truhlou síly tvé! 9 Tví kněží ať jsou spravedlností oblečeni, tvoji věrní ať jásají! 10 Pro Davida, služebníka svého, neodmítej svého pomazaného!" 11 Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj trůn. 12 Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a má svědectví, jimž je vyučím, i jejich synové na věky věků dosednou na tvůj trůn." 13 Hospodin si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek: 14 "Zde je mé spočinutí na věčné věky, zde budu přebývat, jak toužil jsem! 15 Štědře požehnám jeho zásoby, jeho chudé chlebem nasytím, 16 jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní budou jásat radostí! 17 Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám. 18 Jeho nepřátele obléknu v hanbu, na jeho hlavě však zazáří koruna."

Ž 132, 1-18

Verš 11
Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních potomků dosedne po tobě na tvůj trůn.
2Sam 7:12 - Až se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder, a jeho království upevním.
1Kr 8:25 - Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.'
2Krn 6:16 - Nuže, Hospodine, Bože Izraele, dodrž, co jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.'
Lk 1:69 - Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida,

Verš 16
jeho kněží obléknu spasením, jeho věrní budou jásat radostí!
2Krn 6:41 - Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému spočinutí společně s Truhlou síly své! Tví kněží, Hospodine Bože, ať jsou spásou oblečeni, tví věrní ať se radují z tvé dobroty.

Verš 3
"Jistěže nevejdu do svého domu, na svoje lůžko nelehnu,
1Krn 15:1 - Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan.

Verš 14
"Zde je mé spočinutí na věčné věky, zde budu přebývat, jak toužil jsem!
Ž 132:8 - "Povstaň, Hospodine, ke svému spočinutí, společně s Truhlou síly tvé!
Ž 68:16 - Ó hory veliké, hory bášanské, hory skalnaté, hory bášanské!

Verš 17
Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se postarám.
Lk 1:69 - Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida,

Z 132 - Žalm je mesiášsky, verše 11 a 12 sa v plnom zmysle vyplnia len na Mesiášovi. V žalme sa jasne rozlišuje Dávidova osoba od jeho potomka, Mesiáša.

Z 132,2 - "Mocný Jakubov" je pomenovanie Boha (Gn 49,24; Iz 49,26; 60,16).

Z 132,3 - 2 Sam 7,1-2; 1 Krn 17,1.

Z 132,6 - "Počuli sme, že archa je v Efrate" - keď mal Dávid preniesť archu zmluvy z Kirjatiarimu na Sion, zvesť o tom sa rozšírila po jeho kráľovstve. Počuli totižto, že je neďaleko Betlehema, odkiaľ pochádzal Dávid, v kraji Efrata. V žalme sa hovorí: "Našli sme ju na jaarských nivách", čo je to isté ako Kirjatiarim. Odtiaľ Dávid preniesol v slávnostnom sprievode archu na Sion (1 Sam 7,1; 2 Sam 6,2).

Z 132,8 - Slová sú známe už z Mojžišových čias. Izraeliti sa ich modlili vždy, keď sa archa pohýnala na cestu po púšti (Nm 10,35.36; Ž 68,2). Odteraz už nebude putovať z miesta na miesto, lebo odvtedy, čo ju odniesli zo Šíla (1 Sam 4,3 n.), nemala pevný príbytok.

Z 132,11 - "Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou"- tieto slová sú paralelné so slovami 2. verša. Vzťahujú sa na Boží sľub, ktorý dal Pán Dávidovi skrze proroka Nátana v čase, keď Pán odkázal, aby mu Dávid nestaval chrám (2 Sam 7,5-16; Ž 89,4-5.29-38).

Z 132,17 - Tento verš sa nedá vysvetliť inakšie ako o Mesiášovi. Tak ho chápe celá katolícka tradícia.

Z 132,18 - Na hlave mesiášskeho kráľa bude naveky žiariť Pánov "diadém". Mesiáš bude kráľom Izraela.