výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 34, 1-23

1 Žalm Davidův, když před Abimelechem předstíral šílenství, a když jím byl vyhnán, odešel. 2 Velebit budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky! 3 Hospodinem pochlubím se z celé své duše, ať to slyší ponížení a ať se radují! 4 Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! 5 Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl. 6 Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! 7 Když chudák volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil! 8 Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. 9 Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj! 10 Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. 11 I draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však žádné dobro nechybí. 12 Pojďte, synové, poslouchejte mě, úctě k Hospodinu vás vyučím: 13 Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? 14 Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest. 15 Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést. 16 Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání. 17 Zločincům se však Hospodin staví tváří, aby jejich památku ze země vymýtil. 18 Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí! 19 Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání! 20 Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vyprostí. 21 On střeží všechny jeho kosti, jediná z nich se nezlomí! 22 Ničema zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni. 23 Hospodin vykoupí svoje služebníky, nebudou odsouzeni, kdo v něho doufají.

Ž 34, 1-23

Verš 1
Žalm Davidův, když před Abimelechem předstíral šílenství, a když jím byl vyhnán, odešel.
1Sam 21:13 - David si jejich slova vzal k srdci a velmi se gatského krále Achiše bál.

Verš 10
Ctěte Hospodina, jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází.
Jób 4:11 - Bez kořisti pojde i silný lev, smečka lvíčat se rozprchne.

Verš 12
Pojďte, synové, poslouchejte mě, úctě k Hospodinu vás vyučím:
1Pt 3:10 - Vždyť: "Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest.

Verš 14
Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.
Heb 12:14 - Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána.

Verš 15
Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
Jób 36:7 - Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil až navěky.
Ž 33:18 - Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají,
1Pt 3:12 - Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale obrácená proti pachatelům zla."

Verš 18
Volání spravedlivých Hospodin slyší, vysvobodí je ze všech úzkostí!
2Tim 3:11 - Poznal jsi pronásledování a utrpení, která mě potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vysvobodil.

Verš 19
Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání!
2Tim 3:12 - Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši.

Verš 20
Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vyprostí.
Jn 19:36 - Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost."

Z 34 - Poučný alfabetický žalm, ale poradie veršov je porušené.

Z 34,1 - Porov. 1 Sam 21,11-16.