výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 54, 1-9

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. 2 Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!" 3 Bože, zachraň mě pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! 4 Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. 5 Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla 6 Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán mě drží naživu! 7 Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, už s nimi skoncuj pro věrnost svou! 8 Potom ti budu obětovat ochotně, tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! 9 On mě vysvobodí z každého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí!

Ž 54, 1-9

Verš 1
Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův.
1Sam 23:19 - K Saulovi do Gibeje se ale vypravili Zifejci a řekli: "David se přece ukrývá u nás! Opevnil se v Choreši na kopci Chakila jižně od Ješimonu.
1Sam 26:1 - Za Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece ukrývá na kopci Chakila před Ješimonem."

Verš 3
Bože, zachraň mě pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem!
Ž 86:14 - Nadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo tě nestavějí před sebe!

Verš 6
Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán mě drží naživu!
Ž 52:9 - "Pohleďte na toho hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!"

Z 54,1 - Porov. 1 Sam 23,19 n.; 26,1 n.