výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 150, 1-6

1 Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc! 2 Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho velikou vznešenost! 3 Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery! 4 Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte ho na struny a píšťaly! 5 Chvalte ho činely hlasitými, chvalte ho činely zvučnými! 6 Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!

Ž 150, 1-6

Verš 1
Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc!
Iz 6:3 - Jeden ke druhému přitom volali: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem!"

Z 150 - Tento žalm je doxológiou, záverečným chválospevom nielen k 5. knihe žalmov, ale aj k celému Žaltáru. - Obsahovo sa podobá 148. žalmu.

Z 150,1 - "Chváľte Pána v jeho svätyni", rozumej v pozemskom chráme. Teda ľudia majú chváliť Pána. - "Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe", čiže v nebeskom chráme, v nebi. Pána majú chváliť aj anjeli a všetko, čo je v nebi (pozri Ž 148,2-6).

Z 150,4 - U Izraelitov ako aj u iných semitských národov bol tanec dôležitým náboženským prejavom.