výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 54, 1-7

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův, 2 když přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se přece skrývá u nás." 3 Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou. 4 Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst. 5 Povstali proti mně cizáci, ukrutníci o život mi ukládají, na Boha neberou zřetel. 6 Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají. 7 Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí! Ve své věrnosti je umlč. [ (Psalms 54:8) Ochotně ti budu obětovat, vzdávat chválu, Hospodine, tvému jménu, protože je dobré. ] [ (Psalms 54:9) Ze všeho soužení jsi mě vysvobodil, pád nepřátel spatřilo mé oko. ]

Ž 54, 1-7

Verš 1
Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Poučující, Davidův,
1Sam 23:19 - Zífejci vystoupili k Saulovi do Gibeje a řekli: "David se přece skrývá u nás na nepřístupných vrcholcích v Choreši, na pahorku Chakíle, na jih od pouště Ješímónu.
1Sam 26:1 - Zífejci přišli říci Saulovi do Gibeje: "David se přece skrývá na pahorku Chakíle naproti poušti Ješímónu."

Verš 3
Bože, pro své jméno mě zachraň, ujmi se mé pře svou bohatýrskou silou.
Ž 86:14 - Bože, povstávají proti mně opovážlivci, o život mi ukládá smečka ukrutníků, na tebe se neohlíží.

Verš 6
Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají.
Ž 52:9 - "Ano, byl to muž, jenž nepokládal za záštitu Boha, ve své veliké bohatství doufal, zakládal si na své zhoubné moci." [ (Psalms 52:10) Ale já jsem jako zelenající se oliva v domě Božím. Doufám v Boží milosrdenství navěky a navždy. ] [ (Psalms 52:11) Navěky ti budu vzdávat chválu, neboť jsi to způsobil ty. Naději jsem složil ve tvé jméno, je tak dobré ke tvým věrným. ]

Z 54,1 - Porov. 1 Sam 23,19 n.; 26,1 n.