výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 80, 1-19

1 Pro předního zpěváka. Podle "Lilií". Svědectví pro Asafa. Žalm. 2 Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby, před kmeny Efrajim, Benjamín, Manases! 3 Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás. 4 Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. 5 Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem při modlitbách svého lidu? 6 Chlebem slzí jsi je krmil, pít jsi jim dal slzy plnou měrou. 7 Pro sousedy jsme předmětem sváru, nepřátelům pro smích. 8 Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni! 9 Vinnou révu z Egypta jsi vyňal, vypudil jsi pronárody a ji jsi zasadil. 10 Připravil jsi pro ni všechno, zapustila kořeny a rozrostla se v zemi. 11 Hory přikryla svým stínem, její ratolesti jsou jak Boží cedry, 12 rozložila výhonky až k moři a své úponky až k Řece. 13 Proč pobořils její zídky? Aby trhali z ní všichni, kdo jdou kolem? 14 Rozrývá ji kanec z lesa a spásá ji polní havěť. 15 Bože zástupů, navrať se, shlédni z nebe, popatř, ujmi se té révy, 16 kmene, který pravice tvá zasadila, letorostu, jejž sis vypěstoval. 17 Spálena je ohněm, porubána, zachmuřil jsi tvář a hynou. 18 Nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka, letorostem, jejž sis vypěstoval. 19 Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. [ (Psalms 80:20) Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni! ]

Ž 80, 1-19

Verš 3
Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás.
Ž 4:6 - Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu."
Ž 31:16 - moje budoucnost je ve tvých rukou." Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.
Ž 67:1 - Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm.
Dan 9:17 - Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě, Panovníku.

Verš 6
Chlebem slzí jsi je krmil, pít jsi jim dal slzy plnou měrou.
Ž 44:13 - Lacino jsi prodal svůj lid, žádný zisk jsi z toho neměl.
Ž 79:4 - Tupení svých sousedů jsme vystaveni, svému okolí jsme pro smích, pro pošklebky.

Z 80 - Zdá sa, že žalm sa vzťahuje na ten čas, keď asýrsky kráľ Salmanassar (727-722) vtrhol do severného kráľovstva (Efraim), mnoho miest zničil a odvliekol niektorých do zajatia, a keď podobný osud očakával aj južné kráľovstvo, Júdsko (2 Kr 17,3 n.; 18,13 n.).

Z 80,2 - Pán sa u prorokov často menuje "Pastier Izraela", toto pomenovanie sa vyskytuje už v Jakubovom požehnaní nad Jozefom (Gn 48,15; 49,25).

Z 80,7 - "Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia", susedné národy sa bijú o to, čo u nás ukoristili.

Z 80,9 - Obraz viniča používajú najmä proroci a označujú ním vyvolený národ (Iz 5,1 n.; 27,2; Jer 2,21; 12,10; Ez 17,5 n. atď.).

Z 80,11 - "Božie cédre", ktoré sú také staré a mohutné, že iba Boh mohol také vypestovať.

Z 80,18 - "Muž po Božej pravici" je Izrael, lebo ho Pán zasadil svojou pravicou. "Syn človeka" je takisto Izrael.