výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 20, 1-9

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova! 3 Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu! 4 Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme. 5 Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr! 6 Budeme plesat nad tvým vítězstvím, vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání! 7 Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. 8 Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. 9 Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme. [ (Psalms 20:10) "Hospodine, pomoz!" Král ať nám odpoví v den, kdy budem volat. ]

Ž 20, 1-9

Z 20 - Žalm zachytáva modlitbu, ktorou izraelský ľud vyprosuje pre svojho udatného kráľa víťazstvo pred bojom. Žalm zborovo recitovávali pri prosebných obetách, obetovaných neviditeľnému vojvodcovi a víťazovi, Pánovi.

Z 20,2 - Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán "vyslyšal v čase súženia".

Z 20,4 - V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: "obetné dary", čiže nekrvavú obetu (mincháh), a celostnú "žertvu" (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, 'oláh (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso 'álah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu i s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samo Sväté písmo: 1 Sam 7,9; 13,9 atď.