výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 4, 1-8

1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův. 2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu! 3 "Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež. 4 Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. 5 Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha. 6 Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu." 7 Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! 8 Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. [ (Psalms 4:9) Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. ]

Ž 4, 1-8

Verš 8
Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. [ (Psalms 4:9) Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. ]
Ž 3:5 - Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.
Lv 26:5 - Výmlat bude trvat až do vinobraní a vinobraní zas až do setby. Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně.
Dt 12:10 - Ale až přejdete Jordán a usadíte se v zemi, kterou vám přiděluje do dědictví Hospodin, váš Bůh, až vám dá odpočinutí ode všech vašich okolních nepřátel, takže budete sídlit bezpečně,
Dt 33:28 - Izrael přebývá bezpečně - jedinečný je Jákobův Pramen - v zemi obilí a moštu; též jeho nebesa kanou rosou.

Verš 4
Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
Ef 4:26 - 'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce

Verš 5
Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.
Dt 33:19 - Svolají na horu lidská pokolení a budou tam obětovat oběti spravedlnosti. Budou sát hojnost z moří, poklady ukryté v písku."
Ž 51:19 - Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! [ (Psalms 51:20) Prokaž dobro Sijónu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. ] [ (Psalms 51:21) Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat býčky. ]

Z 4,4 - Pán zázračne chráni svojho svätého. Svätý, t. j. vyvolený, priateľ - ten, kto je osobitným predmetom Božieho milosrdenstva a Božej lásky.

Z 4,5 - Text nejasný, možno porušený. Všeobecný zmysel je asi tento: tiché a pokorné uvažovanie o svojom živote a činoch otvárajú oči. Zachvejte sa, keď pomyslíte na Boží hnev a Božiu spravodlivosť.