výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 128, 1-6

1 Poutní píseň. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! 2 Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. 3 Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. 4 Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina. 5 Hospodin ať požehná ti ze Sijónu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, 6 abys uviděl syny svých synů. Pokoj s Izraelem!

Ž 128, 1-6

Z 128 - Žalmista vyzdvihuje šťastie a spokojnosť toho, kto bohabojne slúži Pánovi.

Z 128,5-6 - Tieto verše sa zdajú byť liturgickým požehnaním. Pútnikom, čo spievali túto pieseň, kňaz požehnal a žičil im, aby ich Pán požehnal tak, ako prisľúbil svojim ctiteľom. Šťastie, dlhý život, početné potomstvo zodpovedajú prísľubom za verné plnenie Božích príkazov (Lv 26,9; Dt 28,4 n.).