výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 91, 1-16

1 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. 2 Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám." 3 Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. 4 Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. 5 Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, 6 moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. 7 Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. 8 Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. 9 Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, 10 nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. 11 On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. 12 Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; 13 po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. 14 Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. 15 Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, 16 dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.

Ž 91, 1-16

Verš 3
Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
Ž 124:7 - Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme!

Verš 4
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Ž 57:1 - Pro předního zpěváka, jako "Nevyhlazuj!" Davidův, pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně.

Verš 5
Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,
Jób 5:19 - Z šesti soužení tě vysvobodí, v sedmi nezasáhne tě nic zlého,
Prís 3:25 - Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky.
Pie 3:8 - Všichni drží v rukou meče, vycvičeni k boji, každý po boku má meč proti nočnímu děsu.

Verš 11
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
Ž 34:7 - Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása.
Mt 4:6 - a řekne mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"
Lk 4:10 - vždyť je psáno 'andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili'

Verš 12
Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
Lk 4:11 - a 'na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen'."

Verš 13
po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
Jób 5:22 - vysměješ se zhoubě, hladomoru; a neboj se zemské zvěře,

Z 91,4 - "Štítom a pancierom", porov. pozn. k 35,2.