výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 23, 1-6

1 Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2 Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 3 naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. 4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. 6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Ž 23, 1-6

Verš 1
Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Iz 40:11 - Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede."
Jer 23:4 - Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův."
Ez 34:23 - Ustanovím nad nimi jednoho pastýře, který je bude pást, Davida, svého služebníka. Ten je bude pást a ten bude jejich pastýřem.
Jn 10:11 - Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
1Pt 2:25 - 'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.
Zjv 7:17 - neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí."

Verš 4
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Ž 3:5 - Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.
Ž 118:6 - Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?

Z 23,5 - Podľa zvyku orientálnej pohostinnosti (92,11; 133,2; Kaz 9,8; Am 6,6; Lk 7,46). V Novom zákone obrazy ustupujú skutočnosti, veď "prestretý stôl" nemôže byť nič iné ako sviatosť Eucharistie, v ktorej veriaca duša nájde osvieženie, silu a istotu pred nepriateľom na ďalšej ceste; "olej" je obrazom siedmich darov Ducha Svätého, ktorými je každý kresťan označený za Kristovho bojovníka.