výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 143, 1-12

1 Žalm Davidův. Hospodine, slyš mou modlitbu, přej sluchu mým prosbám, odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. 2 Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. 3 Nepřítel mě pronásleduje, můj život tiskne k zemi, do temnot mě vsadil jak od věků mrtvé. 4 Jsem skleslý na duchu, srdce mi usedá v nitru. 5 Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou, 6 rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jak vyprahlá země. 7 Pospěš, odpověz mi, Hospodine, můj duch dokonává, neukrývej přede mnou svou tvář, nebo se budu podobat těm, kdo sestupují v jámu. 8 Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. 9 Vysvoboď mě od nepřátel, Hospodine, u tebe si hledám úkryt. 10 Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi! 11 Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení, 12 ve svém milosrdenství umlč mé nepřátele, přiveď nazmar všechny moje protivníky, vždyť jsem tvůj služebník!

Ž 143, 1-12

Verš 8
Ohlas mi zrána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.
Ž 25:1 - Davidův. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,

Verš 2
Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý.
Rim 3:4 - Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale 'každý člověk lhář', jak je psáno: 'Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud.'
Gal 3:4 - Tak veliké věci jste prožili nadarmo? A kdyby jen nadarmo!

Verš 12
ve svém milosrdenství umlč mé nepřátele, přiveď nazmar všechny moje protivníky, vždyť jsem tvůj služebník!
Ž 86:16 - Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své služebnice!
Ž 116:16 - Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta.

Verš 5
Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou,
Ž 77:5 - Nutíš moje oči k bdění, jsem vzrušen a nejsem schopen slova.
Ž 77:10 - Což Bůh zapomněl na smilování? V hněvu uzavřel zdroj svého slitování?

Z 143 - Cirkev zaradila žalm medzi tzv. kajúce žalmy pre 2. verš, kde sa naznačuje žalmistovo previnenie (porov. aj verše 8 a 10).

Z 143,2 - Dávid vie, že nie je v Božích očiach celkom nevinný. Veď kto z ľudí by to mohol povedať. Preto sa odvoláva skôr na Božie milosrdenstvo než na Božiu spravodlivosť.

Z 143,3 - Jeho život sa podobá tomu, čo už dávno zomrel. Nespravodlivý nepriateľ už vyriekol nad ním ortieľ smrti, teraz hľadá len príležitosť.

Z 143,10 - "Dobrý Boží duch" má žalmistu viesť "na správnu cestu". Pán mu má dať milosť, aby sa nepotkol na ceste dokonalosti (Ž 26,12; 27,11).