výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 135, 1-21

1 Haleluja. Chvalte Hospodinovo jméno, chvalte je, Hospodinovi služebníci, 2 kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. 3 Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý, pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné. 4 Hospodin si vyvolil Jákoba, za zvláštní vlastnictví přijal Izraele. 5 Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. 6 Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. 7 Přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr. 8 Prvorozené Egypta pobil od člověka po dobytče. 9 Znamení a zázraky sesílal na tebe, Egypte, na faraóna, na všechny jeho služebníky. 10 Pobil mnohé pronárody a zahubil smělé krále, 11 krále Emorejců Síchona a bášanského krále Óga i všechna království Kenaanu. 12 Jejich země předal do dědictví, do dědictví Izraeli, svému lidu. 13 Hospodine, tvé jméno je věčné, budeš připomínán ve všech pokoleních, Hospodine. 14 Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. 15 Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. 16 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí. 17 Mají uši, a nic nezaslechnou, v jejich ústech není dechu. 18 Jim podobni jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. 19 Dome Izraelův, dobrořeč Hospodinu, dome Áronův, dobrořeč Hospodinu. 20 Dome Léviův, dobrořeč Hospodinu, vy, kdo se bojíte Hospodina, dobrořečte Hospodinu. 21 Požehnán buď Hospodin ze Sijónu, ten, který přebývá v Jeruzalémě. Haleluja.

Ž 135, 1-21

Verš 4
Hospodin si vyvolil Jákoba, za zvláštní vlastnictví přijal Izraele.
Ex 19:5 - Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.
Dt 7:6 - Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.
Tít 2:14 - On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
1Pt 2:9 - Vy však jste 'rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu', abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Verš 7
Přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr.
Jer 10:13 - Když vydá hlas, shlukují se na nebi vody, přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr.
Jer 51:16 - Když vydá hlas, shlukují se na nebi vody, přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr.

Verš 8
Prvorozené Egypta pobil od člověka po dobytče.
Ex 12:12 - Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin.
Ex 12:29 - Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.
Ž 78:51 - Všechno prvorozené v Egyptě pobil, prvotiny plodivé síly v Chámových stanech.

Verš 9
Znamení a zázraky sesílal na tebe, Egypte, na faraóna, na všechny jeho služebníky.
Ex 7:1 - Hospodin řekl Mojžíšovi: "Pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraóna Bohem, a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem.
Ex 8:1 - Hospodin dále řekl Mojžíšovi: "Vyzvi Árona: »Vztáhni ruku se svou holí nad průplavy, nad říční ramena i nad jezera a vyveď na egyptskou zemi žáby.«"
Ex 9:1 - Hospodin řekl Mojžíšovi: "Předstup před faraóna a promluv k němu: Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužil!
Ex 10:1 - Hospodin řekl Mojžíšovi: "Předstup před faraóna. Já jsem totiž učinil jeho srdce i srdce jeho služebníků neoblomné, abych mohl uprostřed nich provést tato svá znamení
Ex 14:1 - Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

Verš 10
Pobil mnohé pronárody a zahubil smělé krále,
Joz 12:1 - Toto pak jsou králové té země, které Izraelci pobili a jejichž zemi obsadili za Jordánem k východu slunce, od potoka Arnónu až k Chermónskému pohoří a celou Jordánskou pustinu k východu:

Verš 12
Jejich země předal do dědictví, do dědictví Izraeli, svému lidu.
Ž 78:55 - Vypudil před nimi pronárody, jejich zem rozměřil na dědictví, v jejich stanech ubytoval izraelské kmeny.

Verš 13
Hospodine, tvé jméno je věčné, budeš připomínán ve všech pokoleních, Hospodine.
Ž 102:12 - Mé dny jsou jak stín, který se prodlužuje, usychám jako bylina.

Verš 14
Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit.
Dt 32:36 - Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit, až uzří, že ubývá sil, že je konec se zajatým i se zanechaným.

Verš 15
Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
Ž 115:4 - Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.

Z 135,1 - Porov. Ž 134,1.

Z 135,4 - Izraelský ľud sa viac ráz nazýva "vlastníctvo" (Dt 7,6), vec, ktorá je zvláštnym spôsobom Pánova (Ex 19,5; Dt 14,2; 26,18).

Z 135,5 - "Že náš Boh je nad všetkými bohmi"- nanajvýš možno pripustiť, že žalmista hovorí za pohanov, akoby povedal: Pán je aj nad tými, ktorých pohania považujú za bohov (porov. Ž 97,9), ale v skutočnosti nie sú ničím (15-18).

Z 135,7 - Blesky oznamujú blížiacu sa búrku a sprevádzajú ju - "bleskami vyvoláva dážď" (Gn 7,11; 28,17; Iz 40,22; Jób 26,11; Ž 24,2; 29,3; Zach 10,1 n. atď.).

Z 135,15-18 - Porov. Ž 115,4-8.

Z 135,19-20 - Porov. Ž 118,1-4.