výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 135, 1-21

1 Haleluja! Chváľte meno Hospodina, chváľte ho, služobníci Hospodina, 2 ktorí stojíte v Hospodinovom dome, na nádvoriach domu nášho Boha. 3 Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. 4 Hospodin si totiž vyvolil Jákoba, Izrael za svoje vlastníctvo. 5 Ja viem, že Hospodin je veľký; náš Pán prevyšuje všetkých bohov. 6 Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. 7 Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď, vypúšťa vietor zo svojich skrýš. 8 On pozabíjal egyptských prvorodencov od ľudí po dobytok; 9 zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom. 10 Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov: 11 Síchona, kráľa amorejského, Óga, kráľa bášanského, a všetky kráľovstvá Kanaánu. 12 Ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. 13 Hospodin, tvoje meno je večné, pamiatka na teba, Hospodin, je z pokolenia na pokolenie. 14 Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. 15 Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. 16 Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. 17 Majú uši, ale nemôžu počuť, ani v ich ústach niet dychu. 18 Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolieha. 19 Dom Izraela, dobroreč Hospodinovi! Dom Árona, dobroreč Hospodinovi! 20 Dom Léviho, dobroreč Hospodinovi! Vy, čo sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi! 21 Pochválený buď Hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme! Haleluja!

Ž 135, 1-21

Verš 4
Hospodin si totiž vyvolil Jákoba, Izrael za svoje vlastníctvo.
Ex 19:5 - Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
Dt 7:6 - Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme.
Tít 2:14 - On vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a aby si očistil svoj vyvolený ľud, ktorý sa horlivo usiluje o dobré skutky.
1Pt 2:9 - Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutkytoho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.

Verš 7
Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď, vypúšťa vietor zo svojich skrýš.
Jer 10:13 - Keď sa ozve jeho hromový hlas, zahučia vody na nebesiach a od končín zeme dvíha oblaky, k dažďu vrhá blesky a zo svojich komôr vypúšťa vietor.
Jer 51:16 - Keď zaznie jeho hromový hlas, zahučia vody na nebesiach, od končín zeme dvíha oblaky, k dažďu tvorí svoje blesky a zo svojich komôr vypúšťa vietor.

Verš 8
On pozabíjal egyptských prvorodencov od ľudí po dobytok;
Ex 12:12 - V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými bohmi vykonám súd. Ja som Hospodin.
Ex 12:29 - Keď nastala polnoc, Hospodin usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, od faraónovho prvorodeného syna, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného zajatca, ktorý bol v žalári, ako aj všetko prvorodené z dobytka.
Ž 78:51 - V Egypte pozabíjal všetko prvorodené, prvotiny plodnej sily v Chámových stanoch.

Verš 9
zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom.
Ex 7:1 - Hospodin povedal Mojžišovi: Ustanovujem ťa, aby si pred faraónom zastupoval Boha a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom:
Ex 8:1 - Hospodin povedal Mojžišovi: Prikáž Áronovi: Vystri ruku, v ktorej máš palicu, nad rieky, kanály i jazerá a priveď na Egypt žaby.
Ex 9:1 - Hospodin povedal Mojžišovi: Choď k faraónovi a povedz mu: Toto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil.
Ex 10:1 - Potom Hospodin povedal Mojžišovi: Choď k faraónovi. Ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som medzi nimi mohol vykonať tieto svoje znamenia
Ex 14:1 - Hospodin povedal Mojžišovi:

Verš 10
Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov:
Joz 12:1 - Toto sú králi krajiny, ktorých Izraeliti pobili a ich zajordánske územie obsadili smerom na východ od potoka Arnón až po vrch Chermón s celou východnou Arábou.

Verš 12
Ich krajinu dal do dedičstva, do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.
Ž 78:55 - Vyhnal národy spred nich, meračským lanom im rozdelil dedičnú krajinu a v stanoch pohanov ubytoval izraelské kmene.

Verš 13
Hospodin, tvoje meno je večné, pamiatka na teba, Hospodin, je z pokolenia na pokolenie.
Ž 102:12 - Moje dni sú ako predĺžený tieň, usychám ako bylina.

Verš 14
Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje.
Dt 32:36 - Hospodin obháji svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Keď uvidí, že ochabuje ruka a že zajatí i slobodní sú v koncoch,

Verš 15
Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk.
Ž 115:4 - Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk.

Z 135,1 - Porov. Ž 134,1.

Z 135,4 - Izraelský ľud sa viac ráz nazýva "vlastníctvo" (Dt 7,6), vec, ktorá je zvláštnym spôsobom Pánova (Ex 19,5; Dt 14,2; 26,18).

Z 135,5 - "Že náš Boh je nad všetkými bohmi"- nanajvýš možno pripustiť, že žalmista hovorí za pohanov, akoby povedal: Pán je aj nad tými, ktorých pohania považujú za bohov (porov. Ž 97,9), ale v skutočnosti nie sú ničím (15-18).

Z 135,7 - Blesky oznamujú blížiacu sa búrku a sprevádzajú ju - "bleskami vyvoláva dážď" (Gn 7,11; 28,17; Iz 40,22; Jób 26,11; Ž 24,2; 29,3; Zach 10,1 n. atď.).

Z 135,15-18 - Porov. Ž 115,4-8.

Z 135,19-20 - Porov. Ž 118,1-4.