výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 97, 1-12

1 Hospodin kraľuje! Nech plesá zem, nech sa radujú mnohé ostrovy! 2 Zahaľuje ho oblak a mrákava, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. 3 Predchádza ho oheň a vôkol spaľuje jeho protivníkov. 4 Jeho blesky osvecujú svet, zem to vidí a chveje sa. 5 Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme. 6 Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu. 7 Zahanbia sa všetci, čo slúžia modlám a chvascú sa svojimi bôžikmi. Skloňte sa pred ním všetci bohovia! 8 Sion to počuje a teší sa, judské dcéry plesajú nad tvojimi súdmi, Hospodin. 9 Veď ty, Hospodin, si najvyšší na celej zemi, nesmierne vyvýšený nad všetkých bohov. 10 Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo! On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. 11 Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca. 12 Spravodliví, tešte sa v Hospodinovi a oslavujte jeho sväté meno!

Ž 97, 1-12

Verš 1
Hospodin kraľuje! Nech plesá zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!
Ž 93:1 - Hospodin kraľuje, odel sa velebou. Hospodin sa odel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa.
Ž 96:10 - Hlásajte medzi pohanmi: Hospodin kraľuje! Svet je založený pevne, nepohne sa! On súdi národy spravodlivo.

Verš 10
Vy, ktorí milujete Hospodina, nenáviďte zlo! On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných.
Am 5:15 - Nenáviďte zlo a milujte dobro a obnovte právo na súde. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh zástupov nad zvyškom Jozefa.
Rim 12:9 - Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra.

Verš 4
Jeho blesky osvecujú svet, zem to vidí a chveje sa.
Zjv 4:5 - Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem ohnivých lámp, čo je sedem Božích duchov,
Ž 77:16 - Mocným ramenom si vykúpil svoj ľud, Jákobových a Jozefových synov. — Sela —

Verš 6
Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť a všetky národy vidia jeho slávu.
Ž 19:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Ž 50:6 - Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. — Sela —

Z 97 - Autor Listu Hebrejom 7. verš tohto žalmu cituje podľa gréckej osnovy a dokazuje nim božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,6). Žalm je tiež prorocký a opisuje príchod Božieho kráľovstva.

Z 97,1 - Pohnútkou k tejto všeobecnej radosti je príchod Pána v mesiášskych časoch, príchod Kráľa a Sudcu všetkých národov a všetkých končín sveta (Iz 42,10; 51,5).

Z 97,8 - "Dcéry Júdove" je hebraizmus a označuje všetky mestá a dediny júdskeho kráľovstva. A keďže Sion je stredobodom univerzálneho mesiášskeho kráľovstva, znázorňujú svetovú všeobecnosť.