výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 16, 1-11

1 Pamätný Dávidov zápis. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam! 2 Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Bez teba niet šťastia pre mňa. 3 Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. 4 Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom; neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. 5 Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu. 6 Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči môj podiel. 7 Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. 8 Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici; nesklátim sa. 9 Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, 10 lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. 11 Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.

Ž 16, 1-11

Verš 8
Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici; nesklátim sa.
Sk 2:25 - Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal.

Verš 2
Hovorím Hospodinovi: Ty si môj Pán! Bez teba niet šťastia pre mňa.
Jób 22:2 - Môže azda muž osožiť Bohu? Veď aj múdry osoží len sebe!
Jób 35:7 - Ak si spravodlivý, čo mu tým dáš, alebo čo z tvojej ruky prijme?
Ž 50:9 - Nevezmem býčka z tvojho domu ani capy z tvojich košiarov,
Rim 11:35 - Alebo kto mu vopred niečo dal,aby mu to musel vrátiť?

Verš 10
lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie.
Sk 2:31 - videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom: Ani nebol ponechaný napospas podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie.
Sk 13:35 - Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie.

Verš 5
Hospodin, moje dedičstvo a kalich, ty si záruka môjho údelu.
Nár 3:24 - Môj podiel je Hospodin, vraví moja duša, preto budem čakať na neho.

Z 16 - Nevieme, kedy a za akých okolností vznikol tento žalm. Autorom je Dávid, o čom svedčí nadpis žalmu, sv. Peter (Sk 2,25) a sv. Pavol (Sk 13,35). Žalm je mesiášsky, a to direktne, priamo. To znamená, že sa celý žalm vo vlastnom zmysle a v prvom poňatí vzťahuje na Mesiáša a len ohraničene a čiastočne ho možno chápať o Dávidovi. Sv. Peter uvádza 10. verš tohto žalmu ako prorockú predpoveď Kristovho zmŕtvychvstania. Podobne aj sv. Pavol tvrdí, že 10. verš sa splnil v Spasiteľovom zmŕtvychvstaní.

Z 16,5 - "Ty si môj podiel". Metafora tohto verša je prevzatá z časov Jozueho, keď po dobytí Palestíny podelili krajinu medzi jednotlivé kmene a rodiny. Zem sa rozmeriavala povrazom a potom sa o podieloch žrebovalo. Komu čo pripadlo, to bola jeho dedičná čiastka. Kmeň Léviho nedostal však územie, lebo jeho dedičstvom ostal Pán. Druhý obraz je prevzatý zo zvykov pri hostinách, kde mal každý určený svoj kalich.

Z 16,10 - "Podsvetie", šeól, je miesto mŕtvych. "Svätý", hebr. "tvoj miláčik", ktorého ty miluješ. "Porušenie", hebr. "šahát", značí jamu, hrob, ale i porušenie tela, rozklad, hnitie.