výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 22, 1-32

1 Zbormajstrovi na nápev: Jelenica rannej zory. Dávidov žalm. 2 Bože môj, Bože môj! Prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. 3 Bože môj, volám vo dne — neodpovedáš. Volám v noci — neviem sa utíšiť. 4 Ty, Svätý, tróniš nad chválami Izraela. 5 Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, a ty si ich vyslobodzoval. 6 Volali k tebe, a boli zachránení. Dúfali v teba, a neboli zahanbení. 7 Som ako červ, nie ako človek; ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. 8 Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškŕňajú sa, pokyvujú hlavou: 9 Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu. 10 Veď ty si ma vytiahol z lona matky, na jej prsiach dával si mi nádej. 11 Od svojho zrodu odkázaný som na teba, ty si môj Boh už od lona matky. 12 Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol. 13 Obkľúčilo ma mnoho býčkov, bášanské býky ma obstúpili. 14 Roztvorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev. 15 Som ako rozliata voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. 16 Hrdlo mi vyschlo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. 17 Psy ma obkľúčili, zovrela ma tlupa zlosynov, prebodli mi ruky a nohy. 18 Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. 19 Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. 20 Ty sa však nevzďaľuj, Hospodin, Sila moja, ponáhľaj sa mi na pomoc! 21 Zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám, z moci psov. 22 Vytrhni ma z tlamy levovej, spred rohov byvolov! — A ty si ma vypočul. 23 Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť. 24 Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho! Celé Jákobovo potomstvo, oslavujte ho! Celé Izraelovo potomstvo, majte pred ním bázeň! 25 Veď on neopovrhol biednym úbožiakom ani sa ho neštítil. Neodvrátil od neho svoju tvár; vypočul ho, keď volal o pomoc. 26 Od teba pochádza môj chválospev vo veľkom zhromaždení. Pred bohabojnými splním svoje sľuby. 27 Pokorní sa dosýta najedia. Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srdcia! 28 Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti klaňať. 29 Hospodinovi patrí vláda, on panuje nad národmi. 30 Pred ním sa sklonia všetci mocní zeme, pred ním padnú všetci, čo zostupujú do prachu zeme, tí, čo si nemôžu zachovať život. 31 Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam. 32 Bude prichádzať a zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu: On to urobil.

Ž 22, 1-32

Verš 1
Zbormajstrovi na nápev: Jelenica rannej zory. Dávidov žalm.
Mt 27:46 - Okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Éli, Éli, lema sabachthani?, čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Mk 15:34 - O deviatej Ježiš zvolal mocným hlasom: Eloi, Eloi — lema sabachthani?Čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

Verš 5
Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, a ty si ich vyslobodzoval.
Ž 25:3 - |TU(gimel)|Tu Nebudú zahanbení ani tí, čo čakajú na teba. Zahanbení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.
Ž 31:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Iz 49:23 - Králi budú tvojimi pestúnmi a ich kňažné tvojimi dojkami. Tvárou na zemi sa budú koriť pred tebou, budú lízať prach tvojich nôh a ty spoznáš, že ja som Hospodin, ktorý nedopustí, aby boli zahanbení tí, čo v neho dúfajú.
Rim 9:33 - ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia,ale kto verí v neho, nebude zahanbený.

Verš 7
Som ako červ, nie ako človek; ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli.
Mt 27:39 - Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, výsmešne potriasali hlavou

Verš 8
Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškŕňajú sa, pokyvujú hlavou:
Mt 27:43 - Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád! Veď povedal: Som Boží Syn!

Verš 16
Hrdlo mi vyschlo ako črepiny, jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti.
Mt 27:35 - Keď ho ukrižovali, hodili lós a rozdelili si jeho rúcho.
Mk 15:24 - Pribili ho na kríž a jeho šaty si rozdelili; lósom určili, kto čo dostane.
Lk 23:33 - Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava.
Jn 19:23 - Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol vcelku utkaný.
Jn 19:37 - A zasa inde Písmo hovorí: Uvidia, koho prebodli.
Jn 20:25 - Ostatní učeníci mu teda povedali: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.

Verš 18
Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne.
Lk 23:34 - Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne.
Jn 19:24 - Preto si medzi sebou povedali: Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude! Tým sa naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúchoa o môj odev hodili lós.A vojaci to tak aj urobili.

Verš 22
Vytrhni ma z tlamy levovej, spred rohov byvolov! — A ty si ma vypočul.
Heb 2:12 - keď hovorí: Tvoje meno budem ohlasovať svojim bratoma uprostred zhromaždenia ťa budem velebiť.

Verš 27
Pokorní sa dosýta najedia. Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srdcia!
Ž 2:8 - Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva.
Ž 72:11 - Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.
Ž 86:9 - Všetky národy, ktoré si utvoril, prídu sa ti pokloniť, Pane, a uctiť tvoje meno.

Verš 31
Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam.
Ž 52:9 - Pozrite! Muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohatstvo, cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti.

Z 22 - Tento žalm si zaslúži meno "Veľkopiatočnej vízie". Desať storočí predtým, ako sa dialo tajomstvo veľkého týždňa, omilostený prorok a básnik vidí v duchu trpiaceho Mesiáša a sýtymi farbami, smelými symbolmi, neporovnateľnou rečou líči utrpenie a víťazstvo svojho potomka, Ježiša Krista. Titulná poznámka "Laň na svitaní" označuje známu pieseň, podľa ktorej sa žalm spieval. Mesiášsky charakter žalmu je zjavný z obsahu žalmu.

Z 22,8 - Komu sa zapáči, môže ho vysmiať, môže ho pošliapať (Iz 41,14; 52,14 -53,12).

Z 22,13 - Je to obraz tvrdej, bezohľadnej sily, obraz zúrivosti a bezcitnosti. Bášan je krajina na východ od Jordána.

Z 22,17-19 - "Prebodli mi ruky a nohy". (Hebrejský text na tomto mieste je nejasný, preto volíme zmysel podľa starších prekladov ako LXX, V., preklad sýrsky, etiópsky a arabský). 17. verš ostáva jedným z najvýraznejších proroctiev SZ, lebo Dávid tu opisuje spôsob Mesiášovej smrti napriek tomu, že Židia, kým neprišli do styku s rímskym svetom, o kríži nevedeli (porov. Jn 19,37). Prv, než ho pozbavia života, delia sa o jeho odev. Nepoznáme, že by bolo bývalo zvykom u Izraelitov rozdeliť si imanie odsúdencov, alebo že by ho bol zákon prisúdil katovi. Tým viac prekvapuje, že sa aj takáto nezvyčajná okolnosť vyplňuje pri Ježišovom utrpení (Jn 19,24).

Z 22,23 - V druhej časti žalmu sa bolestné volanie mení na poďakovanie, na hymnus vďaky. Mesiáš umiera na kríži, ale je si istý, že pomoc príde, záchrana nie je ďaleko. Cez husté mrákavy nadchádzajúcej smrti preniká žiara veľkonočného rána. To, čo teraz hovorí Mesiáš, týka sa ovocia jeho vykupiteľskej smrti, to sú požehnania, ktoré sa rozprestrú nad celým ľudstvom.

Z 22,26 - Okrem vďaky a oslavy Mesiáš prinesie aj ďakovnú obetu. To znamenajú slová: "Svoje sľuby splním" (Lv 7,16; Prís 7,14). Čo znamenala a aká bola ďakovná obeta, čiže sľúbená obeta v SZ, je nám známe. Bola to obeta prinesená z vďačnosti, že Pán je v pokoji so svojím ľudom, bola to zmierna obeta, keď sa Pán po oddialení hnevu opäť blahosklonne obrátil k svojmu ľudu. Takúto obetu prinesie a bude prinášať v opätovnom obetovaní aj Mesiáš. Tu sa nemôže naznačovať nič iné, iba novozákonná obeta, obeta eucharistická, ktorá spája veriacu spoločnosť s Bohom. Je to tá istá obeta, o ktorej bude neskoršie hovoriť prorok Malachiáš, že budú od východu slnka až po západ na každom mieste obetovať, lebo je veľké Pánovo meno medzi národmi (Mal 1,11). Toto je druhé ovocie Mesiášovho utrpenia.

Z 22,28 - Tretím ovocím Mesiášovho utrpenia bude "obrátenie pohanov", vzrast Cirkvi a jej rozšírenie po celom svete, čo značí všeobecnosť spasenia.