výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 19, 1-15

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. 3 Deň dňu odovzdáva správu, noc noci zvestuje poznanie 4 bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas. 5 Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. 6 Ono vychádza ako ženích zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. 7 Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá; nič sa neskryje pred jeho páľavou. 8 Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. 9 Hospodinove príkazy sú správne, srdce napĺňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. 10 Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva naveky; Hospodinove výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. 11 Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo zlata rýdzeho; sladšie sú ako med, ako med z plástov. 12 Napomínajú aj tvojho služobníka; kto ich zachováva, odmenu hojnú má. 13 Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. 14 Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu. 15 Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja Skala a môj Vykupiteľ!

Ž 19, 1-15

Verš 10
Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva naveky; Hospodinove výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé.
Ž 119:72 - Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre.
Ž 119:127 - Milujem tvoje prikázania viac ako zlato, viac ako rýdze zlato.
Prís 8:11 - Lebo múdrosť je cennejšia než šperky, nevyrovnajú sa jej nijaké vytúžené veci.
Ž 119:103 - Akú sladkú chuť má tvoja reč, mojim ústam je sladšia ako med.

Verš 4
bez reči, bez slov, nepočuť ich hlas.
Rim 10:18 - Ale pýtam sa: Či nepočuli? Ale áno: Po celej zemi rozlieha sa ich hlasa po okraje sveta ich slová.

Verš 5
Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan.
Kaz 1:5 - Slnko vychádza, slnko zapadá, náhli sa na svoje miesto, tam, kde zasa vyjde.

Verš 7
Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá; nič sa neskryje pred jeho páľavou.
2Sam 22:31 - Božia cesta je dokonalá, Hospodinova reč je osvedčená. On je štítom každému kto sa k nemu utieka.
Ž 18:30 - S tebou iste prerazím nepriateľské šíky, so svojím Bohom preskočím aj múr.

Z 19 - Témou žalmu je Božia sláva, ktorá sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení, čiže v Božom zákone.

Z 19,15 - "Vykupiteľ", hebr. go' él, ktorý ho vyslobodí zo všetkých bied tela a duše. - Žalm je podobný žalmu 119, ktorý je majstrovsky prevedenou chválou zákona.