výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 14, 1-7

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: Boha niet! Konajú skazonosne a ohavne, niet nikoho, kto by konal dobro. 2 Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. 3 Všetci poblúdili, všetci sa zvrhli, niet nikoho, kto by konal dobro, niet ani jediného. 4 Nevedia azda všetci páchatelia neprávosti, čo zožierajú môj ľud, akoby jedli chlieb, a Hospodina nevzývajú, 5 že raz sa budú strachom chvieť? Boh je totiž s pokolením spravodlivého. 6 Zámery biedneho tupíte, ale jeho útočiskom je Hospodin. 7 Kiežby zo Siona prišla spása Izraela! Keď Hospodin zmení údel svojho ľudu, Jákob zajasá, Izrael sa poteší.

Ž 14, 1-7

Verš 1
Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: Boha niet! Konajú skazonosne a ohavne, niet nikoho, kto by konal dobro.
Ž 10:4 - Bezbožník hovorí povýšene: Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie.
Ž 53:1 - Zbormajstrovi. Podľa Máchalat. Dávidov poučný žalm.
Rim 3:10 - ako je napísané: Nieto spravodlivého, niet ani jedného,