výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 113, 1-9

1 Haleluja! Chváľte, Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina! 2 Nech je velebené meno Hospodina odteraz až naveky! 3 Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály. 4 Hospodin je vyvýšený nad všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. 5 Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko 6 a hľadí do hlbín neba i zeme? 7 On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedneho, 8 aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. 9 Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synov. Haleluja!

Ž 113, 1-9

Verš 2
Nech je velebené meno Hospodina odteraz až naveky!
Dan 2:20 - a hovoril: Nech je požehnané Božie meno od vekov až na veky, lebo jeho je múdrosť aj sila.

Verš 3
Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály.
Mal 1:11 - Od východu slnka po jeho západ moje meno bude veľké medzi národmi. Na každom mieste budú prinášať môjmu menu kalich a čistý obetný dar. Veľké bude totiž moje meno medzi národmi, vraví Hospodin zástupov.

Verš 7
On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedneho,
1Sam 2:8 - bedára dvíha z prachu, chudobného vyťahuje z blata, aby ich posadil s kniežatami a dedične im udelil čestné miesto. Hospodinove sú totiž základy zeme, na ne položil svet.
Ž 107:41 - Chudobného sa však ujal, jeho rody rozmnožil ako stádo.

Z 113 - Týmto žalmom začína sa séria žalmov, ktoré Hebreji volali "Hallel" (chvála), začínajú sa všetky s "Halelějáh - chváľte Pána" (113 -117) a ktoré sa spievali na výročné sviatky, najmä na Veľkú noc.

Z 113,9 - U Izraelitov sa neplodnosť pokladala za kliatbu a Boží trest za nejaké previnenie (Gn 16,4.5; 1 Sam 1,7.11; 2,5 atď.).