výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 89, 1-53

1 Poučný žalm Étana Ezrachovca. 2 Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať naveky, tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. 3 Povedal som: Tvoje milosrdenstvo je postavené naveky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia. 4 Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným, prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi: 5 Naveky upevním tvoj rod, postavím ti trón pre všetky pokolenia. — Sela — 6 Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť zhromaždenie svätých. 7 Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi? 8 Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hrozný je pre všetkých vôkol neho. 9 Hospodin, Boh zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. 10 Ty ovládaš pyšné more, krotíš jeho vzduté vlny. 11 Ty si prebodol a rozdupal Rahaba, silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov. 12 Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všetko, čo je na ňom. 13 Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Chermón plesajú v tvojom mene. 14 Máš mocné rameno, silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica. 15 Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár. 16 Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať! Oni chodia vo svetle tvojej tváre, Hospodin. 17 V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravodlivosťou sa honosia, 18 lebo ty si ozdobou ich moci, tvojou priazňou rastie naša sila. 19 Hospodin je náš štít, náš kráľ, Svätý Izraela. 20 Kedysi vo videní si prehovoril k svojim verným takto: Poskytol som pomoc hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. 21 Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. 22 Pevne ho bude držať moja ruka a posilní ho moje rameno. 23 Nepriateľ ho nezaskočí, nešľachetný ho nepokorí. 24 Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov, porazím tých, čo ho nenávidia. 25 Moja vernosť a milosrdenstvo budú s ním, mojím menom sa vyvýši jeho roh. 26 Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky. 27 Bude ma vzývať: Ty si môj Otec, môj Boh a skala mojej spásy. 28 Ustanovím ho za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. 29 Svoju milosť mu zachovám naveky, verne s ním dodržím zmluvu. 30 Naveky zachovám jeho rod, jeho trón bude trvať, kým budú nebesia. 31 Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, 32 ak moje ustanovenia znesvätia a nezachovajú moje príkazy, 33 prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. 34 Svoju milosť však od neho neodvrátim ani svoju vernosť nezruším. 35 Neznesvätím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. 36 Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, že nesklamem Dávida: 37 Jeho rod bude trvať naveky, jeho trón bude predo mnou ako slnko. 38 Naveky bude stáť pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi. — Sela — 39 Ty si ho však predsa zavrhol a odmietol, nahneval si sa na svojho pomazaného. 40 Zmluvu so svojím služobníkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zneuctil. 41 Zbúral si všetky jeho múry, jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny. 42 Drancovali ho všetci, čo šli povedľa, bol na potupu svojim susedom. 43 Povýšil si pravicu jeho protivníkov, rozveselil si všetkých jeho nepriateľov. 44 Otupil si ostrie jeho meča, nedovolil si, aby obstál v boji. 45 Pozbavil si ho lesku, jeho trón si zrazil na zem. 46 Skrátil si dni jeho mladosti, hanbou si ho priodel. — Sela — 47 Dokedy ešte, Hospodin? Budeš sa skrývať naveky? Bude tvoj hnev blčať ako oheň? 48 Rozpomeň sa, aký je ľudský vek! Akých pominuteľných si stvoril všetkých ľudí! 49 Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a zachránil si dušu z moci ríše mŕtvych? — Sela — 50 Kde sú, Pane, predchádzajúce prejavy tvojej milosti, o ktorých si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? 51 Rozpomeň sa, Pane, na potupenie svojich sluhov. V hrudi nosím pohanenie od národov, 52 ktorým tvoji nepriatelia, Hospodin, tupia každú stopu tvojho pomazaného. 53 Nech je zvelebený Hospodin naveky! Amen. Amen.

Ž 89, 1-53

Verš 35
Neznesvätím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst.
Heb 6:13 - Keď Boh dával Abrahámovi prisľúbenie a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého
Heb 6:17 - A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou,

Verš 5
Naveky upevním tvoj rod, postavím ti trón pre všetky pokolenia. — Sela —
Ž 19:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

Verš 41
Zbúral si všetky jeho múry, jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny.
Ž 80:12 - Svoje vetvy vyhnal až k moru a výhonky až k Rieke.

Verš 11
Ty si prebodol a rozdupal Rahaba, silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov.
Ž 24:1 - Dávidov žalm. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.

Verš 14
Máš mocné rameno, silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica.
Ž 97:2 - Zahaľuje ho oblak a mrákava, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.
Ž 85:13 - Hospodin dá požehnanie a naša zem vydá svoju úrodu.

Verš 48
Rozpomeň sa, aký je ľudský vek! Akých pominuteľných si stvoril všetkých ľudí!
Ž 49:9 - lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zriecť toho,
Ž 49:15 - Rútia sa do ríše mŕtvych ako ovce, smrť im bude pastierom. Zostúpia priamo do hrobu, ich podoba sa rozplynie v ríši mŕtvych, zostanú bez svojich príbytkov.

Verš 49
Kto kedy žil tak, že neuzrel smrť a zachránil si dušu z moci ríše mŕtvych? — Sela —
2Sam 7:15 - Svoju milosť mu však neodopriem, ako som ju odoprel Saulovi, ktorého som spred teba odstránil.

Verš 20
Kedysi vo videní si prehovoril k svojim verným takto: Poskytol som pomoc hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil.
1Sam 16:1 - Hospodin povedal Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zbavil vlády nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo medzi jeho synmi som si vyhliadol kráľa.
1Sam 16:13 - Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. Počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov Duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy.

Verš 22
Pevne ho bude držať moja ruka a posilní ho moje rameno.
2Sam 7:10 - Svojmu izraelskému ľudu určím miesto a usadím ho. Bude bývať na svojom mieste, nebude sa už chvieť, zlosynovia ho už nebudú utláčať, ako robievali predtým;

Verš 26
Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky.
2Sam 7:14 - Budem mu otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrescem ho palicou a údermi ako kohokoľvek z ľudí.
Heb 1:4 - Stal sa o toľko dôstojnejším ako anjeli, o koľko vznešenejšie je jeho meno, ktoré zdedil.

Verš 30
Naveky zachovám jeho rod, jeho trón bude trvať, kým budú nebesia.
2Sam 7:14 - Budem mu otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrescem ho palicou a údermi ako kohokoľvek z ľudí.

Z 89 - Autor tohto vážneho, rozjímavého, nábožensko-poučného žalmu ("maškíl") má pravdepodobne tesne pred exilom pred očami smutný údel Dávidovho kráľovského domu a porovnáva ho so slávnymi prisľúbeniami, ktoré dal kedysi Pán Dávidovi.

Z 89,11 - "Rahaba si pošliapal" - tieto slová možno rozumieť o "oblude", ktorá tu predstavuje pýchu a vzburu (hebr. "ráchab - podráždiť, vzbĺknuť, búriť sa"), alebo o nepriateľoch, s ktorými Boh bojuje (Ž 74,13; Jób 9,13; 26,12; Iz 51,9); na niektorých miestach Písma "Rahab" označuje Egypt, proti ktorému Pán bojoval desiatimi ranami (porov. Ž 87,4).

Z 89,20 - "Svojim svätým" - to je Nátan a Dávid so svojím ľudom. Je dosť možné, že pôvodne sa v osnove čítalo "svojmu svätému - hásidoka", teda Nátanovi.

Z 89,26 - "More" Stredozemné, "rieka" Eufrat. Proroctvo hovorí o univerzálnom kráľovstve Mesiáša - Dávidovho syna.

Z 89,30 - Dávidov trón bude trvať ako "dni nebies", čo je to isté ako večne, dokiaľ budú existovať nebesá (2 Sam 7,16; Ž 72,5 atď. ). Dávidov trón je večný len v Cirkvi, len Mesiáš je večným kráľom.

Z 89,31-34 - Potomstvo a kráľovstvo bude v Mesiášovi večné, takto nikdy nebude koniec Dávidovmu kráľovstvu. Lež šťastie a hmotný blahobyt závisia od dodržania Božích príkazov a nariadení.

Z 89,38 - Mesiac u Hebrejov slúžil za symbol Božej nezlomnej vernosti.

Z 89,46 - "Skrátil si dni jeho mladosti" - tu nejde o Dávidove dni, ale o dni Dávidovho kráľovstva, ktoré malo byť večné, ale veľmi rýchle zostarlo, už ide zahynúť a jeho zánik je potupný.

Z 89,47-52 - V týchto slovách, ktoré sú doslovným citátom Ž 79,5, žalmista vyslovuje túžbu a nádej, že Boh ešte za jeho života odníme nešťastie a poníženie z Dávidovho kráľovského rodu.

Z 89,53 - Verš je doxológiou, chválospevom na Pána a ukončieva 3. knihu žalmov. Porov. Ž 41,14; a 72,18.19.