výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 118, 1-29

1 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 2 Nech povie Izrael: Jeho milosrdenstvo trvá naveky. 3 Nech povie dom Áronov: Jeho milosrdenstvo trvá naveky. 4 Nech povedia tí, čo sa boja Hospodina: Jeho milosrdenstvo trvá naveky. 5 V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. 6 Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek? 7 Hospodin je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi, pohŕdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. 8 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka. 9 Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na kniežatá. 10 Obkľúčili ma všetky národy, ale v mene Hospodina som ich odrazil. 11 Obkľúčili ma, áno, obkľúčili zovšadiaľ, ale v mene Hospodina som ich odrazil. 12 Obkľúčili ma ako včely, zhasli ako plameň z tŕnia, ale v mene Hospodina som ich odrazil. 13 Prudko na mňa dorážali, aby som padol, ale Hospodin mi pomohol. 14 Hospodin je mojím útočiskom, ospevujem ho, stal sa mi záchranou. 15 Hlas plesania nad záchrancom znie v stanoch spravodlivých. Hospodinova pravica mocne zasiahla. 16 Hospodinova pravica sa pozdvihla, Hospodinova pravica mocne zasiahla. 17 Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina. 18 Veľmi ma potrestal Hospodin, smrti ma však nevydal. 19 Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a poďakujem sa Hospodinovi. 20 Toto je Hospodinova brána, ňou vchádzajú spravodliví. 21 Ďakujem ti, že si ma vypočul, že si sa mi stal záchranou. 22 Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. 23 Stalo sa to na pokyn Hospodina: je to vec v našich očiach obdivuhodná. 24 Toto je deň, ktorý urobil Hospodin, plesajme a radujme sa v ňom! 25 Hospodin, prosím, pomôž! Hospodin, prosím, dopraj úspech! 26 Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Žehnáme vás z Hospodinovho domu. 27 Hospodin je Boh, osvecuje nás. Zoraďte slávnostný sprievod s vetvami až k rohom oltára. 28 Ty si môj Boh, ďakujem ti; vyvyšujem ťa, môj Bože! 29 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Ž 118, 1-29

Verš 8
Lepšie je utiekať sa k Hospodinovi, ako spoliehať sa na človeka.
Ž 62:8 - V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh.
Ž 146:3 - Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť.
Jer 17:5 - Toto hovorí Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dôveruje človekovi a spolieha sa na telo, jeho srdce sa však odvracia od Hospodina.
Jer 17:7 - Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin.

Verš 16
Hospodinova pravica sa pozdvihla, Hospodinova pravica mocne zasiahla.
Lk 1:51 - Prejavil silu svojím ramenom; rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú;

Verš 22
Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom.
Iz 8:14 - On bude svätyňou a kameňom úrazu, skalou na potknutie pre obidva domy Izraela, sieťou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema.
Iz 28:16 - Preto takto hovorí Pán, Hospodin: Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácny, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný.
Mt 21:42 - Ježiš im povedal: Nikdy ste nečítali v Písmach: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom.Pán to urobil,je to obdivuhodné v našich očiach?
Mk 12:10 - Či ste nečítali v Písme: Kameň, ktorý stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom.
Lk 20:17 - On sa na nich zahľadel a povedal: Čo to teda znamená, keď je napísané: Kameň, čo stavitelia zavrhli,stal sa uholným kameňom?
Sk 4:11 - On je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli a stal sa uholným kameňom.
Rim 9:33 - ako je napísané: Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia,ale kto verí v neho, nebude zahanbený.
Ef 2:20 - Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus.
1Pt 2:4 - Pristupujte k nemu, živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny.
1Pt 2:7 - Pre vás, veriacich je vzácny, ale pre neveriacich je to kameň, čo stavitelia zavrhli;ten sa stal kameňom uholným

Verš 6
Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek?
Rim 8:31 - Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

Z 118 - Žalm je mesiášsky, Ježiš Kristus cituje 22. a 23. verš tohto žalmu o sebe (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17) a aj sv. Peter so sv. Pavlom svedčia, že sa spomenuté verše splnili na Ježišovi (Sk 4,11; Rim 9,32; 1 Pt 2,7). Keď Ježiš na Kvetnú nedeľu slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia mu privolávali slová 25. a 26. verša tohto žalmu (Mt 21,9).

Z 118,1 - Porov. Ž 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11.

Z 118,2-4 - Porov. Ž 115,9-11; 135,19 n.

Z 118,5-18 - Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Z 118,19-20 - Slávnostný sprievod dochádza k chrámu. Prichádzajúci prosia o vstup do chrámu. Aspoň dva chóry si navzájom odpovedajú. V odpovediach sa zračí poďakovanie za oslobodenie Izraela. Ľud sa chce poďakovať Pánovi. - Na prosbu ľudu odpovedajú kňazi. Do Pánovho chrámu, do nádvoria Izraelitov môžu vstúpiť len "spravodliví", t. j. príslušníci vyvoleného národa a tí, čo už žijú podľa Pánovho zákona. Pohania nesmeli vstúpiť do nádvoria Izraelitov (Ž 15,2; 24,4).

Z 118,22 - "Kameň, čo stavitelia zavrhli" atď., príslovie, ktorým sa chce povedať, že Pán si vyvolil tento malý a slabý národ, ktorým všetci opovrhujú a šliapu po ňom, a urobil z neho "uholný kameň", základný kameň svojho kráľovstva na zemi. Na ňom bude spočívať aj stavba mesiášskeho kráľovstva, ktoré sa rozšíri po celom svete. A Izrael bude v ňom najdôležitejším činiteľom (Ž 87,1; Iz 2,3; 14,1; 45,14 atď.; Jer 51,26), z neho sa narodí Mesiáš. Ježiš Kristus použil tieto slová o sebe samom (Mt 21,42-44 a paral.; porov. tiež Sk 4,11; Ef 2,20 n.; 1 Pt 2,7) proti vtedajšiemu židovskému pokoleniu.

Z 118,27 - "Boh, Pán, je naším svetlom" (Nm 6,25; Ž 6,7).