výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 118, 1-29

1 Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az õ kegyelme! 2 Mondja hát Izráel, hogy örökkévaló az õ kegyelme! 3 Mondja hát az Áron háza, hogy örökkévaló az õ kegyelme! 4 Mondják hát, a kik félik az Urat, hogy örökkévaló az õ kegyelme! 5 Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott [és] tágas térre [tett] engem az Úr. 6 Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember? 7 Velem van az Úr az én segítõim közt, és nézni fogok az én gyûlölõimre. 8 Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 9 Jobb az Úrban bízni, mint fõemberekben reménykedni. 10 Körülvettek engem mind a pogányok, de az Úr nevében elvesztém õket. 11 Körülvettek, bizony körülvettek engem, de az Úr nevében elvesztém õket. 12 Körülvettek engem, mint méhek; eloltattak, mint tövis-tûz, mert az Úr nevében elvesztém õket. 13 Igen taszítottál engem, hogy elessem; de az Úr megsegített engem. 14 Erõsségem és énekem az Úr, és õ lõn nékem szabadulásul. 15 Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban: Az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! 16 Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! 17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! 18 Keményen megostorozott engem az Úr; de nem adott át engem a halálnak. 19 Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon [és] dicsérjem az Urat! 20 Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek be azon. 21 Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél! 22 A kõ a melyet az építõk megvetettek, szegeletkõvé lett! 23 Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink elõtt! 24 Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! 25 Oh Uram, segíts most; oh Uram, adj most jó elõmenetelt! 26 Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok! 27 Isten az Úr és õ világosított meg minket. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. 28 Istenem vagy te, azért hálát adok néked! Én Istenem, magasztallak téged. 29 Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az õ kegyelme!

Ž 118, 1-29

Verš 8
Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
Ž 62:8 - Istennél van szabadulásom és dicsõségem; az én erõs kõsziklám, az én menedékem Istenben van.
Ž 146:3 - Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!
Jer 17:5 - Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, a ki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az õ szíve!
Jer 17:7 - Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr;

Verš 16
Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett!
Lk 1:51 - Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az õ szívök gondolatában felfuvalkodottakat.

Verš 22
A kõ a melyet az építõk megvetettek, szegeletkõvé lett!
Iz 8:14 - És Õ néktek szenthely lészen; de megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának, s tõr és háló Jeruzsálem lakosainak.
Iz 28:16 - Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erõs alappal, a ki [benne] hisz, az nem fut!
Mt 21:42 - Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: A mely követ az építõk megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink elõtt.
Mk 12:10 - Ezt az írást sem olvastátok-é? A mely követ az építõk megvetettek, az lett a szeglet fejévé.
Lk 20:17 - Õ pedig reájok tekintvén, monda: Mi az tehát, a mi meg van írva: A mely követ az építõk megvetettek, az lett a szegelet fejévé?
Sk 4:11 - Ez ama kõ, melyet ti építõk megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.
Rim 9:33 - A mint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg.
Ef 2:20 - Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkõ maga Jézus Krisztus,
1Pt 2:4 - A kihez járulván, mint élõ, az emberektõl ugyan megvetett, de Istennél választott, becses kõhöz,
1Pt 2:7 - Tisztesség azért néktek, a kik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kõ, a melyet az építõk megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;

Verš 6
Velem van az Úr, nem félek; mit árthat nékem ember?
Rim 8:31 - Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Z 118 - Žalm je mesiášsky, Ježiš Kristus cituje 22. a 23. verš tohto žalmu o sebe (Mt 21,42; Mk 12,10; Lk 20,17) a aj sv. Peter so sv. Pavlom svedčia, že sa spomenuté verše splnili na Ježišovi (Sk 4,11; Rim 9,32; 1 Pt 2,7). Keď Ježiš na Kvetnú nedeľu slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia mu privolávali slová 25. a 26. verša tohto žalmu (Mt 21,9).

Z 118,1 - Porov. Ž 106,1; 107,1; 136,1; Jer 33,11.

Z 118,2-4 - Porov. Ž 115,9-11; 135,19 n.

Z 118,5-18 - Zdá sa, že žalmista hovorí za celý národ.

Z 118,19-20 - Slávnostný sprievod dochádza k chrámu. Prichádzajúci prosia o vstup do chrámu. Aspoň dva chóry si navzájom odpovedajú. V odpovediach sa zračí poďakovanie za oslobodenie Izraela. Ľud sa chce poďakovať Pánovi. - Na prosbu ľudu odpovedajú kňazi. Do Pánovho chrámu, do nádvoria Izraelitov môžu vstúpiť len "spravodliví", t. j. príslušníci vyvoleného národa a tí, čo už žijú podľa Pánovho zákona. Pohania nesmeli vstúpiť do nádvoria Izraelitov (Ž 15,2; 24,4).

Z 118,22 - "Kameň, čo stavitelia zavrhli" atď., príslovie, ktorým sa chce povedať, že Pán si vyvolil tento malý a slabý národ, ktorým všetci opovrhujú a šliapu po ňom, a urobil z neho "uholný kameň", základný kameň svojho kráľovstva na zemi. Na ňom bude spočívať aj stavba mesiášskeho kráľovstva, ktoré sa rozšíri po celom svete. A Izrael bude v ňom najdôležitejším činiteľom (Ž 87,1; Iz 2,3; 14,1; 45,14 atď.; Jer 51,26), z neho sa narodí Mesiáš. Ježiš Kristus použil tieto slová o sebe samom (Mt 21,42-44 a paral.; porov. tiež Sk 4,11; Ef 2,20 n.; 1 Pt 2,7) proti vtedajšiemu židovskému pokoleniu.

Z 118,27 - "Boh, Pán, je naším svetlom" (Nm 6,25; Ž 6,7).