výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 19, 1-14

1 Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára. 2 Az egek beszélik Isten dicsõségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. 3 Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést. 4 Nem [olyan] szó, sem [olyan] beszéd, a melynek hangja nem hallható: 5 Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az õ mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. 6 Olyan ez, mint egy võlegény, a ki az õ ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hõs, hogy futhatja a pályát. 7 Kijövetele az ég [egyik] szélétõl s forgása a [másik] széléig; és nincs semmi, a mi elrejtõzhetnék hevétõl. 8 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyût. 9 Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. 10 Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestõl fogva igazságosak. 11 Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is. 12 Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma van. 13 Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bûnöktõl tisztíts meg engemet. 14 Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektõl. [ (Psalms 19:15) Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai elõtted, legyenek, oh Uram, kõsziklám és megváltóm. ]

Ž 19, 1-14

Verš 10
Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestõl fogva igazságosak.
Ž 119:72 - A te szádnak törvénye jobb nékem, mint sok ezer arany és ezüst.
Ž 119:127 - Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.
Prís 8:11 - Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörûségek ehhez egyenlõk nem lehetnek.
Ž 119:103 - Mily édes az én ínyemnek a te beszéded; méznél [édesbb] az az én számnak!

Verš 4
Nem [olyan] szó, sem [olyan] beszéd, a melynek hangja nem hallható:
Rim 10:18 - De mondom: Avagy nem hallották-é? Sõt inkább az egész földre elhatott az õ hangjok, és a lakóföld véghatáráig az õ beszédök.

Verš 5
Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az õ mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.
Kaz 1:5 - És a nap feltámad, és elnyugszik a nap; és az õ helyére siet, a hol õ [ismét] feltámad.

Verš 7
Kijövetele az ég [egyik] szélétõl s forgása a [másik] széléig; és nincs semmi, a mi elrejtõzhetnék hevétõl.
2Sam 22:31 - Az Istennek útja tökéletes;
Ž 18:30 - Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kõfalon is átugrom.

Z 19 - Témou žalmu je Božia sláva, ktorá sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení, čiže v Božom zákone.

Z 19,15 - "Vykupiteľ", hebr. go' él, ktorý ho vyslobodí zo všetkých bied tela a duše. - Žalm je podobný žalmu 119, ktorý je majstrovsky prevedenou chválou zákona.