výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 19, 1-14

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. 3 Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. 4 Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. 5 Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. 6 Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli. 7 Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. 8 Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. 9 Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. 10 Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, 11 nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve. 12 Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. 13 Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. 14 Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností. [ (Psalms 19:15) Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! ]

Ž 19, 1-14

Verš 10
Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé,
Ž 119:72 - Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra.
Ž 119:127 - Ano, miluji tvá přikázání víc než zlato, víc než zlato ryzí.
Prís 8:11 - Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.
Ž 119:103 - Jak lahodnou chuť má, co ty říkáš! Sladší než med je to pro má ústa.

Verš 4
Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet.
Rim 10:18 - Ptám se však: To snad nikdy neslyšeli zvěst? Ovšemže slyšeli! 'Po celé zemi se rozlehl jejich hlas, do nejzazších končin jejich slova.'

Verš 5
Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan.
Kaz 1:5 - Slunce vychází, slunce zapadá a dychtivě tíhne k místu, odkud opět vzejde.

Verš 7
Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.
2Sam 22:31 - s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Ž 18:30 - S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu,

Z 19 - Témou žalmu je Božia sláva, ktorá sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení, čiže v Božom zákone.

Z 19,15 - "Vykupiteľ", hebr. go' él, ktorý ho vyslobodí zo všetkých bied tela a duše. - Žalm je podobný žalmu 119, ktorý je majstrovsky prevedenou chválou zákona.