výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 49, 1-20

1 Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm. 2 Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte, 3 ať jste rodu prostého anebo urození, boháči i ubožáci. 4 Moje ústa budou vyhlašovat moudrost, mé srdce bude rozjímat o rozumnosti. 5 Nakloním své ucho ku příslovím, při citaře předložím svou hádanku i výklad. 6 Proč bych se bál ve zlých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci, 7 kteří spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí? 8 Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe. 9 Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho, 10 že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy. 11 Vždyť vidí, že umírají moudří, hynou stejně jako hlupák nebo tupec a své jmění zanechají jiným. 12 Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich příbytky po všechna pokolení, svými jmény nazývají role. 13 Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat; podobá se zvířatům, jež zajdou. 14 To je cesta těch, kdo bláznovství se drží; za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech. 15 Ženou se jak ovce do podsvětí, sama smrt je pase. Zrána je pošlapou lidé přímí, a co vytvořili, zhltne podsvětí, trvání to nemá. 16 Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme! 17 Jen se neboj, bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu; 18 zemře, nic nevezme s sebou, jeho sláva za ním nesestoupí. 19 I když zaživa si dobrořečil: "Chválí tě, že sis to zařídil tak dobře", 20 musí se přidat k pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo. [ (Psalms 49:21) Člověk, byť byl ve cti, nemusí mít rozum, podobá se zvířatům, jež zajdou. ]

Ž 49, 1-20

Verš 4
Moje ústa budou vyhlašovat moudrost, mé srdce bude rozjímat o rozumnosti.
Ž 78:2 - otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké.
Mt 13:35 - aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: 'Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.'

Z 49,5 - Čo sa mu zjavilo, chce prijateľnou a zrozumiteľnou formou podať ďalej, nebude hovoriť sám, ale bude z neho hovoriť múdrosť Božia v krátkom poučení, hebr. "mášál - prísloví". Celý problém o nešťastí a nerovnosti na svete, "záhadu" každého človeka, chce vyložiť za sprievodu lýry; slovom básnickým, hudbou a spevom chce svojim poslucháčom ľahko vysvetliť ťažký problém. Aj proroci svoje naučenie sprevádzali hudbou (1 Sam 10,5; 2 Kr 3,15), aby uľahčili osvojenie jednotlivých právd.