výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 50, 1-23

1 Asafov žalm. Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ. 2 Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh; 3 náš Boh prichádza a už nemlčí: pred ním je žeravý oheň a vôkol neho búrka mohutná. 4 On nebo i zem volá z výšavy na súd nad svojím národom: 5 „Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“ 6 A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť, veď sudcom je sám Boh. 7 „Počuj, ľud môj, chcem hovoriť; teba, Izrael, idem usvedčiť ja, Boh, čo tvojím Bohom som. 8 Neobviňujem ťa pre tvoje obety, veď tvoje žertvy stále sú predo mnou. 9 Viac z tvojho domu býčky neprijmem ani capov z tvojich čried. 10 Lebo mne patrí všetka lesná zver, tisícky horskej zveriny. 11 Poznám všetko vtáctvo lietavé, moje je i to, čo sa hýbe na poli. 12 Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa. 13 Vari ja hovädzie mäso jedávam alebo pijem krv kozľaciu? 14 Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň. 15 A vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš.“ 16 No hriešnikovi Boh hovorí: „Prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu v ústach omieľaš? 17 Veď ty nenávidíš poriadok a moje slovo odmietaš. 18 Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k nemu a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. 19 Zo svojich úst vypúšťaš zlo a klamstvá snuje tvoj jazyk. 20 Vysedávaš si a ohováraš svojho brata, syna svojej matky potupuješ. 21 Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? Myslíš si, že ja som ako ty: teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí. 22 Pochopte to, vy, čo zabúdate na Boha; inak vás zahubím a nik vám nepomôže. 23 Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“

Ž 50, 1-23

Verš 12
Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.
Ex 19:5 - Ak teraz budete poslúchať môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď mne patrí celá zem -
Dt 10:14 - Hľa, Pánovo je nebo a nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej!
Jób 41:11 - Z jeho pažeráka jak by plameň šiel, sťaby sršali tiež iskry ohnivé.
Ž 24:1 - Dávidov žalm. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
1Kor 10:26 - Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.
1Kor 10:28 - Ale keby vám niekto povedal: „Toto bolo obetované modlám,“ nejedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil, a kvôli svedomiu,

Verš 14
Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň.
Dt 23:23 - Ale čo už raz vyšlo z tvojich úst, zachovaj a urob, ako si sľúbil Pánovi, svojmu Bohu, ako si to dobrovoľne vlastnými ústami predniesol.
Jób 22:27 - budeš ho vzývať a vyslyší ťa a ty splníš jemu svoje sľuby.
Ž 76:11 - Lebo teba oslávi aj hnev človeka a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň.
Kaz 5:4 - Lepšie sľub (vôbec) nerobiť, ako keby si sľúbil, a (sľub) nesplnil.

Z 50 - Tento žalm je prvý od Asafa, jedného z troch majstrov chóru, dirigenta hudby vo svätyni za Dávida (1 Krn 6,24; 16,4-5; 25,2). Asaf napísal aj iné žalmy, ako to dosvedčuje 2 Krn 29,30; Neh 12,46. Žalm vznikol v čase, keď ešte jestvovali obety, keď Jeruzalem stál vo svojej nádhere.Ústrednou myšlienkou žalmu je daromnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený, nie sú to obety chvály a srdca, lebo v nich chýba to podstatné, dobré vnútorné zmýšľanie.

Z 50,20 - "Syn matky" je najbližší príbuzný najmä vtedy, keď pre starozákonné mnohoženstvo bratia mávali spoločného otca, ale rozličné matky.