výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 62, 1-13

1 Zbormajstrovi. Podľa Jedutuna. Dávidov žalm. 2 Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo od neho mi prichádza spása. 3 Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac. 4 Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa? 5 Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta; v klamaní majú záľubu, dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia. 6 Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo len on mi dáva nádej. 7 Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa. 8 V Bohu je moja spása i sláva; Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište. 9 Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase, pred ním si srdce otvorte; Boh je naše útočište. 10 Veď iba klam a mam sú potomci Adama, ľudia sú iba preludom. Keby si stali na váhu, dohromady sú ľahší ako para. 11 Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu; ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce. 12 Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje: že Boh je mocný 13 a ty, Pane, milostivý; že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.

Ž 62, 1-13

Verš 12
Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje: že Boh je mocný
Jób 34:11 - bo on podľa skutkov dáva ľuďom (odplatu), jak sa človek správa, tak aj zaobchádza s ním.
Prís 24:12 - Keby si povedal: „Nuž ja som o tom nevedel“ - či ten, čo váži srdcia, neporozumie? Veď strážca tvojej duše vie, odplatí človekovi podľa jeho činov.
Jer 32:19 - Veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov;
Ez 7:27 - Kráľ bude smútiť, knieža sa oblečie do hrôzy a ruky pospolitého ľudu sa budú triasť. Naložím s nimi podľa ich ciest a podľa ich pokračovania ich budem súdiť, i dozvedia sa, že ja som Pán.“
Ez 33:20 - A vy ste povedali: »Pánovo počínanie nie je správne.« Každého z vás, Izraelov dom, budem súdiť podľa jeho ciest.“
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
Rim 2:6 - On odplatí každému podľa jeho skutkov:
2Kor 5:10 - Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.
Ef 6:8 - Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré.
Kol 3:25 - Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadŕža nikomu.
1Pt 1:17 - A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi.
Zjv 22:12 - Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov.

Z 62 - žalmu.- Autorom žalmu je Dávid a obsah žalmu prezrádza, čo cítil a odkiaľ čerpal silu v ťažkých časoch Absolónovho prenasledovania (2 Sam 17).

Z 62,12 - Tu Žalmista chce zdôrazniť dve veci, teda prvé číslo umenšuje: "Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje". Teda: "raz… dvoje" značí toľko, ako že počul dvoje a pevne sa drží obidvoch vecí (porov. Prís 6,16-19; 30,15; Am 1,3).