výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 97, 1-12

1 Pán kraľuje, jasaj, zem; radujte sa, všetky ostrovy. 2 Vôkol neho oblaky a mrákavy, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. 3 Predchádza ho oheň, čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov. 4 Jeho blesky ožarujú zemekruh: zem to vidí a chveje sa. 5 Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, pred Pánom celej zeme. 6 Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia a jeho slávu vidia všetky národy. 7 Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené a honosia sa svojimi sochami. Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli. 8 Sion to počuje a teší sa a dcéry Júdove plesajú, Pane, nad tvojimi súdmi. 9 Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, nesmierne prevyšuješ všetky božstvá. 10 Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika. 11 Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné. 12 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a oslavujte jeho sväté meno.

Ž 97, 1-12

Verš 1
Pán kraľuje, jasaj, zem; radujte sa, všetky ostrovy.
Ž 93:1 - Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje.
Ž 96:10 - hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy.

Verš 10
Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
Am 5:15 - Nenáviďte zlo a milujte dobro a uplatňujte právo v bráne, azda sa zmiluje Pán, Boh zástupov, nad zvyškami Jozefa.
Rim 12:9 - Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.

Verš 4
Jeho blesky ožarujú zemekruh: zem to vidí a chveje sa.
Zjv 4:5 - Z trónu vychádzali blesky, hukot a hrmenie; pred trónom horelo sedem lámp, čo je sedem Božích duchov,
Ž 77:16 - Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud, synov Jakubových a Jozefových.

Verš 6
Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia a jeho slávu vidia všetky národy.
Ž 19:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Ž 50:6 - A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť, veď sudcom je sám Boh.

Z 97 - Autor Listu Hebrejom 7. verš tohto žalmu cituje podľa gréckej osnovy a dokazuje nim božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,6). Žalm je tiež prorocký a opisuje príchod Božieho kráľovstva.

Z 97,1 - Pohnútkou k tejto všeobecnej radosti je príchod Pána v mesiášskych časoch, príchod Kráľa a Sudcu všetkých národov a všetkých končín sveta (Iz 42,10; 51,5).

Z 97,8 - "Dcéry Júdove" je hebraizmus a označuje všetky mestá a dediny júdskeho kráľovstva. A keďže Sion je stredobodom univerzálneho mesiášskeho kráľovstva, znázorňujú svetovú všeobecnosť.